ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9 วัน (TG)
กำหนดการเดินทาง

วันที่ มิ.ย.-ธ.ค. 57
ราคาเริ่มต้น 96,900.- บาท

 
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ พ.ค. – ธ.ค. 2557
เดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน)
ราคา/ท่าน
เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
อายุไม่เกิน9ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 12 พ.ค. 96,900 87,900 8,900
08 – 16 มิ.ย. 96,900 87,900
06 – 14 ก.ค. 98,900 89,900
10 – 18 ส.ค. 98,900 89,900
21 – 29 ก.ย. 96,900 87,900
19 – 27 ต.ค. 96,900 87,900
02 – 10 พ.ย. 96,900 87,900
21 – 29 ธ.ค. 98,900 87,900
28ธ.ค. – 05 ม.ค. 99,900 90,900
ท่านที่สามลด 2,000 บาท ( พัก 3ท่าน/ ห้อง )
** ไม่เอาตั๋ว หักออก 35,000 บาท/ท่าน**

 

** ราคาตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
** หากเดินทาง10ท่านขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ท่าน เพิ่มท่านละ 7,900 บาท**

*** สำหรับห้องพัก 3 คน เนื่องจากในประเทศ อเมริกา จะไม่มีเตียงเสริมสำหรับท่านที่ 3 แต่ภายในห้องจะเป็นเตียงแบบ Queen Side 2 เตียง ซึ่งสามารถนอนได้เตียงละ 2 ท่านอยู่แล้ว ***

 

 

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9 วัน (TG)


ลอสแองเจลิส : ชม นครลอสแองเจลิส ไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ - ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ดิสนีย์แลนด์
ลาสเวกัส : ช้อปปิ้ง OUTLET SHOPPING MALL – THE VENETIAN -อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน **พิเศษ!! ชมวิวสกายวอล์ค (Skywalk)
ซาน ฟรานซิสโก : สะพาน โกลเด้น เกท – ซีวิค เซนเตอร์ – ทวิน พีค – เกาะอัลคาทัล
 
วันแรก กรุงเทพ ฯ –ลอสแองเจอลิส
11.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.40 นำท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินลอสแองเจอลิส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 692
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
17.55 ถึง สนามบินลอสแองเจอลิส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Buena Park หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ สถานที่แห่งจินตนาการที่มีตัวละครในเทพนิยาย ของวอล์ทดิสนีย์ นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำ สนุกสนานกับการล่องไพรในดินแดนต่างๆ อาทิเช่น ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTAYLAND, MICKEY'S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิงในจตุรัสนิวออร์ลีน พร้อมเพลิดเพลินไปกับนิยายแห่งจินตนาการเรื่องเจ้าหญิงนิทรา สโนไวท์ พีน๊อคคิโอตลอดจนล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตานานาชาติใน SMALL WORLD
(**อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม**)
บ่าย สนุกสนานต่อกับ สตาร์ทัวร์ ดินแดนแห่งโลกอนาคต หรือตื่นเต้าเร้าใจกับ SPACEMOUNTAIN เครื่องเล่นรุ่นใหม่ ROCKET ROD ที่จะทำให้ท่านแทบจะหยุดหายใจ ผจญภัยอย่างตื่นเต้าเร้าใจกับ อินเดียน่าโจนส์ พบกับโลกการ์ตูนหลากสีสรรค์ที่ท่านจะประทับใจกับเหล่าการ์ตูนชื่อดังมากมายใน TOON TOWN สนุกสนานกับเกมส์ จนจบการ และช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกหรือทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆ อาทิ มิคกี้เม้าส์, กุฟฟี่, โดนัลดั๊ค , ไลออนส์คิง , โพคาฮอนทัส ฯลฯ และยังตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสุดอลังการอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ลอสแองเจอลิส – ซาน ฟรานซิสโก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซาน ฟรานซิสโก ซานฟรานซิสโกมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขา และมีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก สัญลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของเมืองซานฟรานซิสโกได้แก่ สะพานโกลเดนเกต และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่ เกาะอัลคาทราซ รถรางซานฟรานซิสโก Pier 39 และ ถนนลอมบาร์ด ทีมกีฬา อเมริกันฟุตบอล ที่สำคัญได้แก่ ซานฟรานซิสโก 49ers เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ และชาวเอเชียอาศัยที่อ่าวซานฟรานซิโกเป็นจำนวนมาก
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่เมืองซาน ฟรานซิสโก พร้อมชมทัศนียภาพ ท่านจะได้พบกับธรรมชาติที่งดงามสลับกับความทันสมัยของหมู่บ้านต่างๆระหว่างทาง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ Hotel Whitcomb หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ชมเมืองซาน ฟรานซิสโก – เฟรนโน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ซีวิคเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ จากนั้นชม สะพานโกลเด้นเกท สะพานแขวนที่มีความยาวมากที่สุดในโลก ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุต ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวน จากนั้น ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ เพื่อให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทราซ เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีตนำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค ยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ในเมืองซานฟรานซิสโก ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกที่ Union square สำหรับท่านที่ชอบใส่ยีนส์ ต้นกำเนิดตำนานแห่งยีนส์ Levi's เริ่มต้นที่นี่ ซานฟรานซิสโก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Fresno หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เฟรนโน - บารสโตว์ เอาท์เล็ท - ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเลือกซื้อสินค้า ณ บาร์สโตว์ เอาเลท มอลล์ ท่านจะได้ซื้อสินค้าทั้งเสื้อผ้า รองเท้าและของใช้ ต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้า พร้อมทั้งสิ่งบันเทิงต่างๆมากมาย อาทิเช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โซนเกมส์ และอื่นๆอีกมาย
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อถึงเมืองลาสเวกัส ( Las Vegas ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่ อิสระกับการช้อปปิ้ง OUTLET SHOPPING MALL หรือชม THE VENETIAN โรงแรมและคาสิโนจัดแต่งในลักษณะสไตล์เวนิส อิสระกับการเที่ยวชมหรือล่องเรือกอนโดล่าเวนิสขนาดใหญ่เทียบเท่าของจริงตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ RIVIERA LAS VEGAS หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมืองหรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัยจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน THE STRIP หรือจะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรมก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
วันที่หก อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (SKYWALK) - ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึก ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 แกรนด์แคนย่อน เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมที แม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปี เป็นแคนยอนงดงามน่าพิศวงเนื่องจากผลของดินฟ้าอากาศ ความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบด้าน พิเศษ!! ให้ท่านได้เดินชมวิวสกายวอล์ค (Skywalk) สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ นำท่านเดินชมวิวของแกรนด์แคนย่อน บนกระจกแก้ว (รูปตัวยู) เสมือนเดินบนอากาศ...ชมวิวทิวทัศน์ของแกรนด์ แคนย่อน จากเบื้องบนสู่เบื้องล่างผ่านกระจกแก้วที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ซึ่งส่วนของกระจกแก้วได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์บรรจงสร้าง น่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลาสเวกัส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ RIVIARA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด ลาสเวกัส – ลอสแองเจอลิส – ชมเมือง - สนามบินลอสแองเจอลิส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลอสแองเจอลิส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองลอสแองเจอลิสชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกา ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญย่าน ไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย ณ "ไชนีส เธียร์เตอร์" โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจอลิส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่แปด ลอสแองเจอลิส

01.25

เดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 693
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
11.15 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
   
   
  ** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่เอื้ออำนวย ทั้งนี้จะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ**
   

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – ลอสแองเจอลิส - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย พร้อมค่าภาษีตั๋วเครื่องบินและค่าประกันวินาศภัย
- ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
- มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

*** อัตรานี้ไม่รวม VAT 7 % และ หักณที่จ่าย 3% และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ***

 

เงื่อนไขการเดินทาง

• สำรองที่นั่งมัดจำล่วงหน้าท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 ตามกำหนด วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ บางส่วน
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
• ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการบอกเลิกตามความเหมาะสมแต่ยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
• กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินค่ามัดจำตามกำหนด ทางบริษัท ฯจะยังไม่ทำการ Booking ให้จนกว่าท่านชำระเงินหรือโอนเงิน ค่ามัดจำ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• กรณีที่ท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนด บริษัทฯจะยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้กับท่าน จนกว่าท่านได้มีการชำระเงิน หรือโอนเงิน ส่วนที่เหลือ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อย

 
การยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าดำเนินการ 4000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน หักค่าใช้จ่าย 80-100 % ของราคาทัวร์

 
*** วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางสามารถดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm ***
เอกสารการยื่นวีซ่า

• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
• รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
• แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
• ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
• หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
• ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง / ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
• ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
• ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอ สำเนาทะเบียนหย่า
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
• กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
• เบอร์โทรศัพท์ ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์