บริษัททัวร์

  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์สิงคโปร์
 
   

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

โทร : 02-542-4200 (auto)
แฟกส์ : 02-542-4319
Hot line : 081-350-9245
อีเมล์ : info@countertour.com

 

 
บริษัททัวร์
 
 
 
 
 

(MB) บรูไน 4 วัน 3 คืน (BI)

กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 31 ส.ค.-03 ก.ย. 54    25,900.-
 
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาเต็ม
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 21,900.-
ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม่ทานละ 6,500.-
เด็กต้องการเตียงเสริมเพิ่ม           2,000.- บาท
 * อับเกรดเป็นห้องดีลักซ์ ณ โรงแรม ดิเอมไพร์ เพิ่ม 3,000 ต่อท่าน (ห้องคู่)

 

(MB) บรูไน 4 วัน 3 คืน (BI)
ละ ไฮคลาส 3 คืน

หนึ่งปีมีครั้งเดียว เข้าชมภายในพระราชวังหลังคาทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสพระหัตถ์กับสุลต่าน และ ราชินีผู้มั่งคั่งที่สุดในโลก ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวมุสลิม เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้าชมสุเหร่าโดมทองคำอันอลังการ ชมพิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย (พิพิธภัณฑ์ทองคำ) ชมมงกุฎทองคำ บัลลังก์ทองคำ เครื่องทรงทองคำ ของขวัญล้ำค่าจากผู้นำทั่วโลก   ชมบรูไนมิวเซียม พบกับของสะสมโบราณล้ำค่า ขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย  ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก

วันแรก บรูไน
10.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ ของสายการบินรอยัลบรูไน ( BI ) หมายเลขที่ U 15 พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ

12.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยเที่ยวบินที่ BI 516 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 50 นาที
16.35 น. ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน นครหลวงของประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาที่ บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Centerpoint Hotel ****
วันที่สอง

เข้าถวายพระพร สุลต่าน และราชินี - มัสยิคทองคำ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 

นำท่านเข้าภายในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิสตาน่า นูรูล อิมาน ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์สุลต่านและพระราชวงศ์ อีกทั้งยังเป็นทำเนียบรัฐบาลด้วย มีห้องต่างๆถึง 1,788 ห้อง สร้างอยู่บนพื้นที่ 300 เอเคอร์  พร้อมเข้าเฝ้าองค์สุลต่าน และเยี่ยมคำนับ พระราชวงศ์โบลเกียลห์ ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากองค์สุลต่าน พระราชินี และพระราชวงศ์ ผู้ชายจะได้สัมผัสพระหัตถ์กับองค์สุลต่าน และพระราชวงศ์ที่เป็นเพศชาย ส่วนผู้หญิงจะได้สัมผัสพระหัตถ์กับพระราชินี และพระราชวงศ์ ที่เป็นเพศหญิง และพิเศษทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกประทับตราราชวงศ์จากองค์สุลต่าน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านเข้าชม  มัสยิคทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นมัสยิคที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้าง และตบแต่งจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หินอ่อนจากอิตาลี  แกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ และพรมชั้นหนึ่งจากเบลเยี่ยม และซาอุดิอารเบีย  เริ่มก่อสร้างในปี 1987 และสร้างเสร็จในปี 1994 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 7 ปีเป็นมัสยิคที่มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว  ที่กลางห้อง มีแชนเดอเลียร์อันใหญ่จากออสเตรีย หนักถึง 3.5 ตันประดับอยู่  นำท่านเข้าชม มัสยิค โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน มัสยิคเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้าง โดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1958 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน มัสยิคนี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า   มินิทัชมาฮาล พาท่านไปช้อปปิ้ง ณ ห้าง ยาย่าซัน ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
  พัก ณ โรงแรม Centerpoint Hotel ****
วันที่สาม บรูไนมิวเซียม  –กัมปงไอเยอร์โรยัลเรกกาเลีย - น้ำพุดนตรี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านชมบรูไนมิวเซียม ภายในแยกส่วนจัดแสดงเป็น 6 ส่วน ที่โดดเด่นที่สุดคือ Islamic Arts Galleryที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่าน จากประเทศมุสลิมทั่วโลก มาแสดงไว้มากมาย ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก ชมหุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงาน ฯ.อีกห้องที่พลาดไม่ได้คือห้องที่รวบรวมประวัติการค้นพบน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ จำนวนมหาศาลที่พลิกโฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ชมแบบจำลองขบวนการผลิต แท่นขุดเจาะน้ำมันในยุคแรกๆ ห้องแสดง สัตว์หายากของเกาะบอร์เนีบว โดยเฉพาะลิงจมูกยาว Probosis Monkey นำท่านล่องเรือชม กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือน นับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา ชาวยุโรปในยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่า เวนิซแห่งตะวันออก มีบ้านแบบพื้นเมืองปลูกสร้างไว้มากมาย หมู่บ้านกลางน้ำนี้ก็มีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ร้านค้า และอีกจิปาถะที่ทำให้กัมปงไอเยอร์มีเสน่ห์ และน่าพิสมัยต่อสายตาของผู้มาพบเห็น
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจาก 8 ประเทศในอาเชี่ยนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่สุด เป็นที่ซึ่งรวบรวมข้าว ของเครื่องใช้ ขององค์สุลต่านปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำในวันขึ้นครองราชย์ และ เครื่องบรรณาการจากผู้นำประเทศต่างๆ, ชมมงกุฎทองคำ, บัลลังก์ทองคำ, เครื่องทรงทองคำ, เครื่องราชย์ที่ท่านได้มา ฯลฯ
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ดิเอมไพร์ แอนด์คันทรี่คลับ อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อน และ เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆมากมายของโรงแรมที่พักอันหรูหรา เช่น ว่ายน้ำ (ควรเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) ตีเทนนิส  ตีปิงปอง เล่นโบว์ลิ่ง ดูภาพยนตร์เรื่องล่าสุด หรือเล่น กอล์ฟในสนามระดับโลกของโรงแรมซึ่งออกแบบโดยแจ็ก นิคลอส

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านไปชมอนุสาวรีย์แก้วเจียระไนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำอัน งดงาม ซึ่งใช้ปั้มถึง 92 ปั้มในการดันน้ำ 20,000 แกลลอนต่อนาทีให้น้ำพุมีความสูงถึงกว่า 18 เมตร

วันที่สี่ บรูไน -  กรุงเทพฯ
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินบรูไน
10.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BI 515
12.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
   
   

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน
2. ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และบรูไน ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4. ค่านำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ
5. ค่าที่พัก 3 คืน 2 ท่านต่อห้อง ณ โรงแรมตามรายการ
6. ค่าบริการมัคคุเทศก์ที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง
7. ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ


 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-542-4200  แฟกส์ : 02-542-4319
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตรุกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์