บริษัททัวร์

  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์สิงคโปร์
 
   

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

โทร : 02-542-4200 (auto)
แฟกส์ : 02-542-4319
Hot line : 081-350-9245
อีเมล์ : info@countertour.com

 

 
บริษัททัวร์
 
 
 
 
 

 

Unseen Asia…บรูไน… ดินแดนแห่ง ขุมทรัพย์มหาศาล 3 วัน 2 คืน (BI)
กำหนดการเดินทาง  

วันที่ 23-25 มี.ค./6-8 เม.ย. 55
ราคา 22,900.- บาท

 
อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 22,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 22,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 18,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)*
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

* เด็กต้องการเตียงเสริมเพิ่ม 1,000 บาท

 

 

Unseen Asia…บรูไน… ดินแดนแห่ง ขุมทรัพย์มหาศาล 3 วัน 2 คืน (BI)

เข้าชมมัสยิคหลังคาทองคำอันอลังการ เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ชมน้ำพุดนตรี พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย ชมมงกุฏทองคำ เครื่องทรงทองคำ ของกำนัลล้ำค่าจากผู้นำทั่วโลก ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านเล็กที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีของบรูไน

พิเศษ ! พักที่โรงแรมดิเอมไพร์ แอนด์ คันทรี่คลับ โรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว หรูหราที่สุดในเอเชียอาคเนย์ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทค และ ไฮคลาส


 

วันแรก บรูไน – บรูไนมิวเซี่ยม – กัมปงไอเยอร์
04.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ของสายการบิน โรยัลบรูไน (BI) หมายเลข U แถวที่ 15 (ใช้ประตูทางเข้าที่ 9 -10) พร้อมพบเจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ. ให้การต้อนรับ
06.40 เหิรฟ้าสู่ เมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยเที่ยวบินที่ BI 512 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 50 นาที
10.25 ถึง สนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน นครหลวงของประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาที่ บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านชม และแวะถ่ายรูปกับความอลังการของ พระราชวังหลังคาทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน ซึ่ง เป็นที่ประทับขององค์สุลต่านและพระราชวงศ์ อีกทั้งยังเป็นทำเนียบรัฐบาลด้วย มีห้องต่างๆถึง 1,788 ห้อง สร้างอยู่บนพื้นที่ 300 เอเคอร์ โรงรถมีที่จอดรถกว่า 350 คัน
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม บรูไนมิวเซียม ภายในแยกส่วนจัดแสดงเป็น 6 ส่วน ที่โดดเด่นที่สุดคือ Islamic Arts Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก ชมหุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงาน ฯ.อีกห้องที่พลาดไม่ได้คือห้องที่รวบรวมประวัติการค้นพบน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจำนวน มหาศาลที่พลิกโฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ชมแบบจำลองขบวนการผลิต แท่นขุดเจาะน้ำมันในยุคแรกๆ ห้องแสดงสัตว์หายากของเกาะบอร์เนีบว โดยเฉพาะลิงจมูกยาว Probosis Monkey นำท่านล่องเรือชม กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือน นับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา พร้อมรับประทานของว่าง อันเป็นขนมท้องถิ่น และน้ำชา ชาวยุโรปในยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่า เวนิซแห่งตะวันออก มีบ้าน แบบพื้นเมืองปลูกสร้างไว้มากมาย หมู่บ้านกลางน้ำนี้ก็มีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ร้านค้า และอีกจิปาถะที่ทำให้กัมปง เอเยอร์มีเสน่ห์และน่าพิสมัยต่อสายตาของผู้มาพบเห็น
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ The Centrepoint ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง มัสยิคทองคำ – พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย – น้ำพุดนตรี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม มัสยิคทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นมัสยิคที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของ ชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้าง และตบแต่งจากทั่วทุก มุมโลก อาทิ หินอ่อนจากอิตาลี แกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ และพรมชั้นหนึ่ง จากเบลเยี่ยมและซาอุดิอารเบีย เริ่มก่อสร้างในปี 1987 และสร้างเสร็จในปี 1994 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 7 ปี เป็นสุเหร่าที่มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น ห้องละหมาด ด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว ที่กลางห้องมีแชนเดอเลียร์อันใหญ่จากออสเตรีย หนักถึง 3.5 ตันประดับอยู่ ชมมัสยิค โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน มัสยิคเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของ ชาวบรูไน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1958 พระองค์ทรง ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน มัสยิคนี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจาก 8 ประเทศในอาเซี่ยนว่า เป็น พิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่สุด เป็นที่ซึ่งรวบรวมประวัติส่วนพระองค์ ข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำในวันขึ้นครองราชย์และเครื่องบรรณาการจากผู้นำประเทศต่างๆ, มงกุฎทองคำ, เครื่องราชย์ที่ท่านได้มา ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำอันงดงาม ซึ่งใช้ปั้มถึง 92 ปั้มในการดันน้ำ 20,000 แกลลอน ต่อนาที ให้น้ำพุมีความสูงถึงกว่า 18 เมตร พร้อมกับชมอนุสาวรีย์แก้วเจียระไนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
พักที่ The Centrepoint ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม ดิเอมไพร์ – ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อน และเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายของโรงแรมที่พักอันหรูหรา เช่น ว่ายน้ำ(ควรเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) ตีเทนนิส ตีปิงปอง เล่นโบว์ลิ่ง ดูภาพยนต์เรื่องล่าสุด หรือเล่น กอล์ฟในสนามระดับโลกของโรงแรมซึ่งออกแบบโดยแจ็กนิคลอส
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้งในห้าง เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
15.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินบรูไน
18.40 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BI 517
20.25 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน
- ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และบรูไน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่านำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน 2 ท่านต่อห้อง ณ โรงแรมตามรายการ
- ค่าบริการมัคคุเทศก์ที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 
อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ

 
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น กรณีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริการทั้งหมด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีค่าธรรมเนียมสายการบินเพิ่มขึ้น หรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
- กรณีที่ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็นการสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริการส่วนที่ขาดจากบริษัทฯ
- ในกรณีที่มีผู้จองทัวร์ไม่ถึง 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง
- การสำรองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำที่นั่งละ 5,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
- กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อที่นั่ง, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วัน เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์, ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วันหรือน้อยกว่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
 
 
 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-542-4200  แฟกส์ : 02-542-4319
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตรุกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์