ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
ทัวร์เขมร ทัวร์นครวัด ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (PG)

กำหนดการเดินทาง

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 57 – ม.ค. 58
(ยกเว้นวันที่ 25 ธ.ค. 57 – 01 ม.ค. 58)
ราคา 9,900.- บาท

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 9,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 9,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 9,400.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 8,900.-
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000.-
** กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000.- บาท / ท่าน **

 

ทัวร์นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (PG)

อลังการชมความยิ่งใหญ่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 

 
วันแรก กรุงเทพ–เสียมเรียบ–โตนเลสาบ-เมืองหริหราลัย-ปราสาทโลเลย-ปราสาทพะโค- ปราสาทบากอง
06.00 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F (เชคอินด้วยตนเอง)
08.00 ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 903
09.00 เดินทางถึง สนามบินเมืองเสียมเรียบ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขว้างสุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.30 นำท่านสู่ เมืองหริหราลัย ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงในสมัยแรกๆ ของอาณาจักรขอม นำชม ปราสาทโลเลย ซึ่งพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นบริเวณกลางสระอินทรตฎากะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา จากนั้นชม ปราสาทพะโค ซึ่งเป็นปราสาทอิฐสามหลังสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ชมความงามของลวดลายซึ่งสลักลงบนทับหลัง เสาประดับกรอบประตู ภาพสลักทวารบาลที่มีอำนาจ และชม ปราสาทบากอง สร้างในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองหริหราลัย เมืองหลวงของพระองค์ เช่นเดียวกับการสร้างปราสาทพนมบาเค็ง เป็นศูนย์กลางของเมืองพระนครของพระเจ้ายโศวรมัน ซึ่งหมายความว่าสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของโลกและจักรวาลที่ประทับของเทพเจ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า และชมตลาดค่ำของชาวเสียมเรียบ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้อของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้แกะสลัก เสื้อลายนครวัต และสปาปลา เป็นต้น ที่ตลาด Angkor night market .
พักที่ REE HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )
วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง
07.00 รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ไม่มีปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า ‘’รัตนชาติแห่งศิลปะขอม“ การแกะสลักลวดลายนั้นดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเป็นเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) นำท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยงใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์ชัยวรมันที่ 7 ใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
พักที่ REE HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )
วันที่สาม เสียมเรียบ–องค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่ - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ–กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวเสียมเรียบเสียมเรียบนับถือเป็นอย่างมาก จากนั้นนำชม วัดใหม่ (วัดทไม) เป็นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเขมรแดงที่พลพต ผู้นำเขมรแดงปกครอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน เวลาพอสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
15.50 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 914
17.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ....
   
   
   

 

อัตรานี้รวม
 ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
 ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส
 ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 1,000,000 บาท )
 ค่าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 25 USD (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม
 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
 ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และคนขับ
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ
 
วิธีการจองทัวร์
มัดจำท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
 
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์