ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
ทัวร์เขมร ทัวร์นครวัด ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ)

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 27 ก.พ.–01 มี.ค 58
วันที่ 6–8/13–15/20-22/27–29 มี.ค. 58
วันที่่ 3–5/ 24–26 เม.ย. 58
ราคา 5,900 บาท

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 5,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 5,400.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 4,900.-
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500.-
** กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000.- บาท / ท่าน **

 

ทัวร์นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (รถ)

อลังการมรดกโลก

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-ตลาดไนท์มาเก็ต
07.30 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
08.00 เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถปรับอากาศ
11.00 เดินทางถึงด่านปอยเปต จากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านปอยเปต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ ซึ่งถนนปัจจุบันลาดยางเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบด้วยความสะดวกสบาย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขว้าง สุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง, โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารค่ำ ให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า และชมตลาดค่ำของชาวเสียมเรียบ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้อของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้แกะสลัก เสื้อลายนครวัต และสปาปลา เป็นต้น ที่ตลาด Angkor night market . พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )
วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป- ปราสาทตาพรม-นครธม (ปราสาทบายน)–นครวัด- ชมโชว์ระบำอัปสร
07.00 รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรูป เป็นเทวสถานในศาสนาอินดูลัทธิไลวนิกาย เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้น เป็นที่ประดิษฐาน ศุวลึงค์ไว้ที่องค์ประธาน นำชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทนตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรักชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า ‘’รัตนชาติแห่งศิลปะขอม“ การแกะสลักลวดลาย จึงดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเปนเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) อย่างงดงามมาก โคปุระของปราสาทบันทายสรีมีลวดลายงดงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกันห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี" แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า "ป้อมที่สวยงาม" ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยงใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าหนือยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทซ้ำ ๆ กัน ถึง 216 หน้า ๆ นี้รวมทั้งที่โคบุระของกำแพงเมืองพระนคร เชื่อว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้มแบบบายนคือ ยิ้มแบบมีเมตตา กรุณา ผ่านชม ปราสาทบาปวน ซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็นสะพานหินที่ทอดยาวจากประตูทางเข้าไปยังตัวมหาปราสาท ผ่านชม ปราสาทพิมานอากาศ สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุดสร้างด้วยหินทราย และยังเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็นที่ตั้งของสระสรง ซึ่งอยู่ด้านเหนือของพระราชวัง สระสรงแห่งนี้จะแยกกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ผ่านชม ศาลพระเจ้าขี้เรื้อน ซึ่งด้านหน้าและด้านหลังกับผนังทั้ง 2 ด้าน แต่งด้วยหินทรายและลายปูนปั้นเป็นเทพอัปสรและอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพที่งดงามมาก พลาดไม่ได้ที่จะต้องชมพลับพลาช้างหรือบัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ จากนั้นชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
พักที่ APSARA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )
วันที่สาม วัดใหม่-องค์เจ็ก องค์จอม-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวเสียมเรียบเสียมเรียบ นับถือเป็นอย่างมาก  จากนั้นนำชม วัดใหม่ (วัดทไม) เป็นที่รวบรวมหัวกระโหลกของชาวเขมร และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเขมรแดงที่พลพต ผู้นำเขมรแดงปกครอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน เวลาพอสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปต  เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.00 เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก– เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
   
  หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย

 

อัตรานี้รวม
1. ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
2. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
3. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
5. ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่า STAMP  V.I.P. ด่านไทย  100 บาท
7. ค่า STAMP  V.I.P. ด่านเขมร  300 บาท
8. ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 200,000  บาท )
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 1000 บาท (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม
3. ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์เขมร  และคนขับรถ
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
1.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ทำการ คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

 
วิธีการจองทัวร์
1. มัดจำท่านละ 3,000.- บาท พร้อมแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่บริษัท
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคา
 
หมายเหตุ
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์