บริษัททัวร์

  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์สิงคโปร์
 
   

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

โทร : 02-542-4200 (auto)
แฟกส์ : 02-542-4319
Hot line : 081-350-9245
อีเมล์ : info@countertour.com

 

 
บริษัททัวร์
 
 
 
 
 

(ML) SUPER SAVE รถไฟทิเบต ลาซา-ซีหนิง-เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)

กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 12 – 17 พ.ย. 2553 49,900.-

 
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาเต็ม
ห้องพักเดี่ยว                                        เพิ่มท่านละ 5,000.-
***ไม่มีราคาเด็ก***  
   

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง
                ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

 

(ML) SUPER SAVE รถไฟทิเบต ลาซา-ซีหนิง-เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)

 
สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
08.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ H-J) เคาเตอร์สายการบินไทย (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4-5)

10.15 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน TG 618

14.25 น. ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
16.00 น. นำท่านไปเยี่ยม หมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย (รวมรถแบตตารี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
20.00 น.      

นำท่านเข้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของ เส ฉวน ชมการเปลี่ยนน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอก

 

พักที่ YINHE DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เฉิงตู-ลาซา หลังคาโลก-โหลวปูลินคา
เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน

..... น.

โดยเที่ยวบินที่ ............. เดินทางสู่นครลาซา นครศักดิ์สิทธิ์ เมืองหลวงของทิเบต

....  น.

ถึงลาซา ดินแดนหลังคาโลกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร มีแม่น้ำยาลูจ้างปู้เจียงไหลผ่าน
นำท่านเข้าที่พัก ** บริการอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร ** พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย

  นำท่านไปชม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค ์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลามะองค์ปัจจุบันที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจที่จะพักอยู่ในพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งนี้
มากกว่าพำนักอยู่ที่พระราชวังโปตาลาที่อับทึบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
  พักที่ TANGKA HOTEL หรือเทียบเท่า (3-4 ดาวไม่แขวนป้าย)

ลาซา-วังโปตาลา-วัดโคจัง-ถนนแปดเหลี่ยม

เช้า

บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม

 

ชมเมือง ลาซา เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรีเชนโป” ในปี ค.ศ. 1720 จีนเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาทิเบต และในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่มเข้าแทรกแซงทิเบตรวมถึงรัสเซีย จนจีนมีการปฏิวัติวุ่นวายและเมื่อจีนสามารถตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี ค.ศ. 1949 ในปีถัดไปจีนก็บุกทิเบตทันที หลายปีผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพให้ชาวทิเบตในระดับหนึ่ง ชาวทิเบตยังคงก่อการประท้วงเรื่อยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุกครั้ง

 

นำชม วัดโปตาลากง หรือ พระราชวังโปตาลากง เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่  13  มีเนื้อที่  120,000   ตารางเมตร  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร  13  ชั้น มีห้อง  1,000 ห้อง  สูง  1,017  เมตร สร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปใน ค.ศ.  7  สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี  2 องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถาน ศึกษาพระธรรม มีพระลามะเป็นผู้ปกครองโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสีขาว เขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่พำนักของสงค์  ส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่าง ๆ  ส่วนสุดท้ายคือ  ส่วนสีเหลือง  จะเป็นตัวเชื่อมกลาง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
บ่าย

นำชมวัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซา สร้างขึ้นใน ค ศ. 7  พร้อมพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซงเซินกัมโป กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคำ ประดับด้วยอัญมณีมีค่าที่องค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนำเข้ามา  ชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโบ” และในปี ค.ศ. 1961 ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะ ด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนบาร์ฆอร์ ซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
นำทุกท่านไปช้อปปิ้งของฝากที่ถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ซึ่งจะมีพ่อค้า แม่ค้าตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด 2 ข้างทาง และมีพระธุดงค์ที่นั่งสมาธิอยู่ริมทาง ซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย   

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

 

พักที่ TANGKA HOTEL หรือเทียบเท่า (3-4 ดาวไม่แขวนป้าย)

 

***กรุณาแยกกระเป๋าใบใหญ่ฝากขึ้นรถไฟส่งไปซีหนิง กระเป๋าใบเล็กให้จัดเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็น สำหรับค้างบนรถไฟ 1 คืน)***

รถไฟสายประวัติศาสตร์

เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปสถานีรถไฟ
08.00 น.

(เวลาประมาณ) โดยรถไฟขบวนที่ k918 หรือ T28 เดินทางสู่ซีหนิง * พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)
(บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไปมีหมอและห้องพยาบาล
บริการ)

 

**3,664  เมตร จากระดับน้ำทะเล - ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา” 
**4,305  เมตร จากระดับน้ำทะเล - เข้าสู่เขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ บริเวณนี้จะมีบ่อน้ำพุกระจายอยู่ทั่วไป บางบ่อจะมีน้ำพุพวยพุ่งสูงถึง 100 เมตร
**5,072  เมตร จากระดับน้ำทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา “ถังกู่ลา-ซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตรจากระดับน้ำทะเล “เฟิงหว่อซาน
**4,743  เมตร จากระดับน้ำทะเล - เขต “เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับรถไฟวิ่ง และชั้นล่างสำหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพ
**4,615  เมตร จากระดับน้ำทะเล  -  เขต “ปู้ต้งเฉวียน” น้ำในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดิน
**4,772 เมตร จากระดับน้ำทะเล – เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุนที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารน้ำแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้วยตา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินน้ำแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่
**2,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล - นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับต่ำลงไปเรื่อยๆ เย็นนี้รถไฟจะเข้าเขตสถานีเมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่ เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีน
**คืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี
(พักค้างคืนบนรถไฟ --- อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ รับประทานบนรถไฟ)

รถไฟสายประวัติศาสตร์-ซีหนิง-ถาเอ่อร์ซื่อ-บ้านขุนพลหม่าปู้ฟาง-เฉิงตู

เช้า

บริการอาหารเช้า บนรถไฟ

 

07.40 / 09.59 น. (เวลาประมาณ) รถไฟถึงสถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ยกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน
นำท่านไปชม อารามถาเอ่อร์ซื่อ (25 กม.จากตัวเมือง) อารามแบบทิเบตสร้างทับสถานที่เกิดของพระสังกัปปะ พระผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองขึ้นในทิเบต วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1560สมัยราชวงศ์หมิง เคยถูกทำลายในปี ค.ศ. 1980 ช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมแต่ในภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ใน มีพื้นที่รวม 10 เฮกเตอร์ มีห้องโถงใหญ่ 15 ห้อง ห้องพักสงฆ์ 9,300 ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบต ชมหอประติมากรรมเนยจามรี ที่แกะสลักเป็นภาพชาดกและตำนานปรัมปราของชาวทิเบต

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชมคฤหาสน์หยกหม่าปู้ฟาง MA BUFANG’S PALACEคฤหาสน์งดงามแบบจีนโบราณ ที่มีพื้นที่กว้างขวาง บางส่วนภายนอกและภายในตัวอาคารตกแต่งด้วยหยกขาวและหยกเขียวที่
นำมาจากเมืองเหอเถียน มณฑลซินเกียง แสดงถึงฐานะที่ร่ำรวย และอำนาจบารมีที่ล้นเหลือ ของเจ้าของบ้าน ในยุคนั้นตัวคฤหาสน์ประกอบด้วย ตึกรับรอง ตึกที่พักอาศัยของเจ้าของบ้านและบริวาร ตึกพักรับรองของแขก ห้องลับเก็บทรัพย์สิน ส่วนที่พักของทหารที่ประจำการดูแลปัจจุบัน ในบางส่วนของบ้านได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยในมณฑลชิงไห่ “หม่าปู้ฟาง” มีสมญาว่า “KING OF QINGHAI” เกิดในปี ค.ศ. 1903 ที่เมืองหลินเซี๊ยะ มณฑลกานซู่ เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1975 ที่ซาอุดิอาราเบีย ตระกูลหม่าสะสมอำนาจบารมในมณฑลชิงไห่มาตั้งแต่สมัย “หม่าฉี” บิดาของหม่าปู้ฟาง ที่มีอำนาจเต็มในการกุมกำลังทหารทั่วทั้งมณฑลชิงไห่ “หม่าฉี”
เสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1931 อำนาจในมณฑลชิงไห่ถูกถ่ายโอนมาท“หม่าหลิน” น้องชายซึ่งได้รับตำแหน่งผู้ว่ามณฑลชิงไห่คนถัดไป หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1937
“หม่าปู้ฟาง” ก็ล้มอำนาจของ “หม่าหลิน” อาของตัวเองโดยการสนับสนุนของก๊กมินตั๋ง
(เจียงไคเช็ค) และขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่ามณฑลชิงไห่คนใหม่ ช่วงเวลานั้นพี่น้องตระกูลหม่า อันได้แก่ หม่าปู้ฟาง หม่าหงคุย หม่าหงปิน หม่าจงหยิน ล้วนแต่กุมอำนาจทั่วเขตพื้นที่มณฑลชิงไห่ กานซู่ ซินเจียง จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมหม่าปู้ฟางถึงสามารถขนหยก
จากเมืองเหอเถียนในมณฑลซินเจียง มาประดับตกแต่งคฤหาสน์ของตัวเองได้
และอำนาจนี้เองเป็นที่มาของคำว่า KING OF QINGHAI  
ในเดือนสิงหาคม ปี  ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ส่งกำลังเข้าปราบปรามกองทัพ
ตระกูลหม่า ยึดพื้นที่หลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ไว้ได้ ตระกูลหม่า
ได้หนีไปที่เมืองฉุงชิ่งและฮ่องกงภายหลังแม้มีคำสั่งจากเจียงไคเช็คให้นำกองกำลังกลับไป
สู้กับกองทัพคอมมิว นิสต์แต่หม่าปู้ฟางก็ปฎิเสธ และตัดสินใจอพยพญาติพี่น้องบริวารกว่า
200 ชีวิต ไปอยู่ที่ซาอุดิอาราเบีย ในภายหลังได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลไต้หวันให้เป็นทูต
ไต้หวันประจำซาอุดิอาราเบีย (ค.ศ.1957-1961)                                        
.... น. เดินทางสู่เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ …………. CA 4206 (16.20-17.40 น.)
.... น. เดินทางถึงเฉิงตู บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
 

พักที่ DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เฉิงตู-วังแพะเขียว-อาหารสมุนไพร-สุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม

 

นำชม “วังแพะเขียว” สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋า ชมตำหนัก 3 เทวดา ชมแพะทองรักษาโรค ชมศาลายันต์แปดเหลี่ยมและเสามังกรเก้าต้นที่แกะสลักได้อย่างงดงาม
แวะช้อบปิ้งสินค้า OTOP ของจีน อาทิ ใบชา ยาจีน ผ้าไหม ฯลฯ

กลางวัน บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรเสฉวนชุดพิเศษ-เมนูเลือกเองไม่ใช่อาหารทัวร์
15.30 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ TG-619

17.35 น. ถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
   
 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้

 

อัตรานี้รวม
 

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย / เที่ยวบินภายในประเทศ (กรุ๊ป) เฉิงตู-ลาซา//ซีหนิง-เฉินตู โดยสายการบินภายในประเทศจีน / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูและเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ 700 บาทและจีน 90+50+50 หยวน / ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 1,000 บาท / ค่า YQ SURCHARGE / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง / ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

 
อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน   / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

 

การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมดหลังหักมัดจำค่าตั๋ว เครื่องบินและค่ามัดจำโรงแรมที่พัก (ช่วงวันฤดูกาลท่องเที่ยววันหยุดพิเศษ ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าห้องพักจะถูกชำระเต็มจำนวนไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางได้)
2.  ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 21 วัน คิดค่าใช้จ่าย  70 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี (ยกเว้นกรณีที่ตั๋วเครื่องบินเป็นไฟล์ทพิเศษ หรือเช่าเหมาลำทางบริษัทฯต้องชำระเต็มจำนวนล่วงหน้า ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ในทุกกรณี )
4.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

การสำรองที่นั่ง

มัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ/
ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ


  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
  • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน  400  หยวน / คน / วัน
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่) หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท

การเปลี่ยนแปลงรายการ

การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
ก่อน 45 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย 50 % ของค่าทัวร์
ก่อน 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย 75 % ของค่าทัวร์
ก่อน 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
2. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-542-4200  แฟกส์ : 02-542-4319
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตรุกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์