บริษัททัวร์

  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์สิงคโปร์
 
   

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

โทร : 02-542-4200 (auto)
แฟกส์ : 02-542-4319
Hot line : 081-350-9245
อีเมล์ : info@countertour.com

 

 
บริษัททัวร์
 
 
 
 
 

ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู-ธิเบต-ซีหนิง 6 วัน 5 คืน (TG)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 06-11/20-25 มี.ค.
ราคา 26,900 บาท
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก(มีเตียง)
พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน
ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
วันที่ 06-11/20-25 มี.ค. 55 26,900 25,900 24,900 4,500
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 ไม่มีราคาเด็ก 4,500
 
   

 

ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู-ธิเบต-ซีหนิง 6 วัน 5 คืน (TG)


ธิเบต....หลังคาโลก สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว บนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก ....รถไฟไต่หลังคาโลกสายประวัติศาสตร์ ทุนก่อสร้าง 33.9 พันล้านหยวน (163 พันล้านบาท) เปิดบริการเมื่อ 1 ก.ค. 2549 เป็นขบวนวิ่งผ่านที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก คือ 5,075 เมตรจากระดับน้ำทะเล นับจากเมืองซีหนิง-เก๋อเอ่อร์มู่-ลาซา จะมีระยะทาง 1,972 กม. ใช้เวลาเดินทาง 26 ชั่วโมง 23 นาที ผ่านเขตทะเลทรายโกบี ข้ามเทือกเขาคุนหลุน ผ่านทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในเขตทุ่งที่ราบสูงเชียงถัง ผ่านเขตธารน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงในเขตที่ราบสูงจ้างถัง โปรดอย่ากระพริบตา....กับทัศนียภาพมหัศจรรย์กว่าพันกิโลเมตร รถไฟจะผ่านอุโมงค์คุนหลุน ยาว 1,686 เมตร และผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตรจากระดับน้ำทะเล “เฟิงหว่อซาน” และผ่านสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก (5,072 เมตร) “ถังกู่ลา” ก่อนจะเข้าสู่ลาซา ทิเบต พักลาซา 2 คืน ที่ BRAHMAPOTRA HOTEL...โรงแรมที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จประทับ *กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง เพราะต้องทำวีซ่าจีนก่อนเพื่อทำวีซ่าธิเบต* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง** ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่รวมค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ

 
วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – วัดเหวินชู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
08.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ซึ่งพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.05 เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
14.00 ถึงท่าอากาศยาน เฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดเหวินซู ซึ่งเป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมทีเรียกว่า วัดซินเซียงในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมัย จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง (1644-1911) พระอรหันต์ซีตู้ได้เดินทางมาอารามแห่งนี้ และได้สร้างกระท่อมเพื่อบำเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิต ตำนานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของโพธิสัตว์มัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผาเป็นเวลานาน ดังนั้นผู้คนจึงกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตู้คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมาเกิด วัดซินเซียงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นั้นมา นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานดังกล่าวแล้ว ศิลปะอันล้ำค่า สมัย ราชวงศ์ถังและซ้อง อันรวมถึง ภาพเขียนกว่า 500 ชิ้น งานเขียนลายมือในงานสำคัญๆ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่นี่ รวมถึงความร่มรื่นภายในวัด ก็เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยได้เดินทางมาเยี่ยมชม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่ DYNASTY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เฉินตู – ลาซา หลังคาโลก – พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
08.00 เหิรฟ้าสู่ เมืองลาซา โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ CA4401 (เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
09.55 เดินทางถึง นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองธิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร เป็นดินแดนที่ราบสูง ที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบ่งตามลักษณะของเชื้อชาติพลเมือง สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองลาซา นำท่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคาหรือ ตำหนักสวนอัญมณี มีเนื้อที่โดยรวม 360,000 ตารางกิโลเมตร สร้างใน ค.ศ.1750 โดยดาไลลามะที่ 7 เพื่อเป็นที่พักในยามชรา ซึ่งลามะองค์ ต่อๆ มา ได้ขยายต่อเติม ภายในพระราชวังแห่งนี้มี 370 ห้อง ตำหนักที่สำคัญมี 3 ส่วน รวมทั้งตำหนักของดาไลลามะ องค์ที่ 14 ที่ใช้เงินส่วนตัวสร้างขึ้นและอาศัยอยู่ 2 ปี ก่อนลี้ภัยไปอินเดีย ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนของประชาชน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BRAHMAPOTRA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สำคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำ อย่าให้นานเกิน 5-10 นาที
วันที่สาม ลาซา – พระราชวังโปตาลากง – อารามโจคัง – ตลาดแปดเหลี่ยม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่างๆ เกือบ 1,000 ห้องเริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือ กษัตริย์ ซงจ้าน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่ มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลักๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่14) เพื่อให้เป็นพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์และบรรจุ พระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บพระไตรปิฎก
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทำพิธีที่นี่สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้าน กัมโปเช่นกัน เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีนและเนปาลนำเข้ามายังธิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ธิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตำนานเล่ากันว่าก่อนที่กษัตริย์ชงเซินกัมโปจะสร้างวัดต้าเจาซื่อได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไป บนอากาศหากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้นปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเองนิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็นจึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดีกษัตริย์ซงจ้าน กัมโป ก็เลยสั่งให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสำคัญอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ เช่น รูปปั้นอนุสาวรีย์เป็นยา 2 เม็ดที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ปรากฏว่ารูปปั้นนี้ถูกผู้คนแอบแกะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่าง ตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลยจากนั้นเดินชม ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต แท้ที่ล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BRAHMAPOTRA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า กรุณาแยกกระเป๋าใบใหญ่ฝากขึ้นรถไฟส่งไปซีหนิง กระเป๋าใบเล็กให้จัดเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็น สำหรับค้างบนรถไฟ 1 คืน
วันที่สี่ ลาซา –รถไฟสายประวัติศาสตร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านขึ้นรถไฟจากลาซาเดินทางเข้าสู่ เมืองซีหนิง ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาทั้งหมู่บ้านธิเบต ทุ่งหญ้า และภูเขางดงามที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน รถไฟนำท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว ทางรถไฟธิเบต-ชิงไห่ เป็นงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียง มีเขื่อนซานเสียเป็นทางรถไฟเชื่อมกับที่ราบสูงหิมะ กับแต่ละมณฑลของจีนโดยใช้เวลา 5 ปี จึงสร้างเสร็จ ผ่านสะพานแม่น้ำลาซากับพระราชวังโปตาลาที่ยืนตระง่านอยู่ในเขาแดงของเมืองลาซา กับวัดเตรปุงที่อยู่เชิงเขา จากลาซาเมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดในโลก จุดศูนย์กลางวิญญานของชาวพุทธ ลอดอุโมงค์หลิวอู๋ อุโมงค์แห่งแรกของกำแพงเมืองเหล็กสายนี้ จากทุ่งนาลาซาลอดออกจากอุโมงค์หยั๋งปาจิ๋ง(ยาว 42.5 กิโลเมตร)
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน บนรถไฟ
รถไฟสู่อำเภอ น่าจวี่ ผ่านทุ่งหญ้าเซียงถัง(4,600 เมตร) พื้นที่กว่า 6 แสน ตร.กม. ดูเหมือนผ้าห่าต๋า สีเขียวผืนหนึ่งปูไว้บนที่ราบสูง รถไฟวิ่งท่ามกลางทะเลดอกหญ้า เหมือนไข่มุขที่เคลือบไว้บนพรมไหม สีสรรสวยงาม ขอบฟ้าสุดสายตา เป็นภูเขาหิมะติดกัน ยื่นยาวไปทางเส้นรถไฟ นอกนั้นยังมีทะเลสาบเทวดา และน้ำพุร้อนอีกมากมายกระจายอยุ่ในทุ่งหญ้า หากท่านมาในช่วงเวลาเดือนกค.-สค. จะเห็นชาวธิเบตแข่งม้าบนทุ่งหญ้าแห่งนี้นานถึง ครึ่งเดือน มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลก ชมงานแข่งม้า ชมวิวในทะเลสาบชั่วนา (สูงจากน้ำทะเล 4,800 ม. พื้นน้ำ 400 ตร.กม.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเซียงถัง มักจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา แอนธิโลพ์ แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ฯลฯ สีของน้ำเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนั้นนำท่านชมเขาถังกู่ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชมกาเซียเจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กม. กว้าง 2 กม. ในช่องเขาถังกู่ระ กาเซียสายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแยงซีเกียงโดยแท้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างธิเบต กับมณฑลชิงไห่ รถไฟชลอให้ท่านชมวิวช่องเขาถังกู่ระ (5,072 เมตร) ซึ่งเป็นประตูสู่ดินแดนลึกลับธิเบตและเป็นจุดสูงสุดที่มีทางรถไฟผ่านในโลกจากนั้นรถไฟแล่นลงเขาถังกูระ ผ่านแม่น้ำธงเทียน (4,500 ม.) ซึ่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว เป็นแม่น้ำสายแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง รถไฟลงถึงจุดต่ำสุดในระหว่างทางเขาถังกู่ระและเขาคุนลุ้น ผ่านแม่น้ำโถโถ ซึ่งเป็นต้นสายแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบนยาว 346 กม. สูงเหนือจากน้ำทะเล 4,533 เมตร มองออกจากหน้าต่างในสถานีรถไฟ เห็นเขาหิมะหลายลูก ตั้งอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำสายทองแยงซีเกียง ยอดที่สูงสุดเป็นเขาเก๋อตันตง พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปตอนเวลาประมาณ 23.00 น. ลอดอุโมงค์รถไฟ เป็นอุโมงค์ที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก 5,010 ม. ยาว 1,338 ม. พื้นดินของอุโมงค์ 80 เปอเซนต์ เป็นดินน้ำแข็ง เป็นอุโมงค์ที่สร้างด้วยนิวไฮเทคใช้เวลาสร้างเพียง 10 เดือนเท่านั้น จากนั้นรถไฟวิ่งผ่าน สวนอนุรักษ์สัตว์เข๋อ เข๋อซีลี่ เป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างที่สุด เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุด และมีจำนวนสัตว์ป่ามากที่สุดของจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตร.กม. ระดับเหนือน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุด -40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี (30 เมตรต่อวินาที) อากาศร้ายแรงทำให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพักอยู่อาศัยเลยเรียกว่าเป็นขั้วโลก แห่งที่สามแต่กลับกลายเป็นสวนที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด เพื่อไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานลอยขึ้นเหนือพื้นดิน เพื่อให้รถไฟวิ่ง จึงได้อาศัย อยู่ใต้สะพานซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขตจำกัด รถไฟแล่นข้ามสะพานชิง สุย เพื่อข้ามแม่น้ำฉู่ หม่า เออร์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของทางรถไฟสายยิ่งใหญ่แห่งนี้ ลอดอุโมงค์เขาคุนลุ้น ยาว 1,686 ม. สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร ช่วงหนาวสุด -30 องศา เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเขตดินแดนน้ำแข็งของโลก จากนั้นขึ้นเขาเทวดา คุนลุ้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลัง ภูเขาทั้งหลายของประทศจีน เป็นภูเขาเทวดาแห่งแรกของจีน ยาว 2,500 กม. กว้าง 130-200 กม. มีความสูงเฉลี่ย 5,600 เมตร ยอดเขาคุนลุ้นสูงสุด 7,719 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นบรรพบุรุษของภูเขาหมื่นๆลูก ผ่านสถานี เขาหิมะยู่จู เป็นยอดเขาคุนลุ้นระดับน้ำทะเล 6,178 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ บนรถไฟ
พักที่ บนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด พักตู้นอน ห้องละ 4 คน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ) ห้องน้ำในตู้นอน ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ* บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอและห้องพยาบาลบริการ* )
วันที่ห้า รถไฟสายประวัติศาสตร์ – ซีหนิง – บ้านขุนศึกหม่าปูฟาง – สุเหร่าตงกวนซีหนิง – เฉินตู
เช้า บริการอาหารเช้า บนรถไฟ เดินทางถึงเมืองซีหนิง
ให้ท่านได้พักผ่อนปรับตัวก่อนนำท่านชม บ้านขุนศึกหม่าปูฟาง (MA BUFANG’S PALACE) คฤหาสน์งดงามแบบจีนโบราณ ที่มีพื้นที่กว้างขวาง บางส่วนภายนอกและภายในตัวอาคารตกแต่งด้วยหยกขาวและหยกเขียวที่นำมาจากเมืองเหอเถียน มณฑลซินเกียง แสดงถึงฐานะที่ร่ำรวย และอำนาจบารมีที่ล้นเหลือ ของเจ้าของบ้านในยุคนั้น ตัวคฤหาสน์ประกอบด้วย ตึกรับรอง ตึกที่พักอาศัยของเจ้าของบ้านและบริวาร ตึกพักรับรองของแขก ห้องลับเก็บทรัพย์สิน ส่วนที่พักของทหารที่ประจำการดูแล ปัจจุบันในบางส่วนของบ้านได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยในมณฑลชิงไห่ “หม่าปูฟาง” มีสมญาว่า “KING OF QINGHAI” เกิดในปี ค.ศ. 1903 ที่เมืองหลินเซี๊ยะ มณฑลกานซู่ เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1975 ที่ซาอุดิอาราเบีย ตระกูลหม่าสะสมอำนาจบารมีในมณฑลชิงไห่มาตั้งแต่สมัย “หม่าฉี” บิดาของหม่าปูฟาง ที่มีอำนาจเต็มในการกุมกำลังทหารทั่วทั้งมณฑลชิงไห่ “หม่าฉี” เสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1931 อำนาจในมณฑลชิงไห่ถูกถ่ายโอนมาที่ “หม่าหลิน” น้องชายซึ่งได้รับตำแหน่งผู้ว่ามณฑลชิงไห่คนถัดไป หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1937 “หม่าปูฟาง” ก็ล้มอำนาจของ “หม่าหลิน” อาของตัวเองโดยการสนับสนุนของก๊กมินตั๋ง (เจียงไคเช็ค) และขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่ามณฑลชิงไห่คนใหม่ ช่วงเวลานั้นพี่น้องตระกูลหม่า อันได้แก่ หม่าปูฟาง หม่าหงคุย หม่าหงปิน หม่าจงหยิน ล้วนแต่กุมอำนาจทั่วเขตพื้นที่ มณฑลชิงไห่ กานซู่ ซินเจียง จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมหม่าปูฟางถึงสามารถขนหยกจากเมืองเหอเถียนในมณฑลซินเจียง มาประดับตกแต่งคฤหาสน์ของตัวเองได้ และอำนาจนี้เองเป็นที่มาของคำว่า KING OF QINGHAI ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ส่งกำลังเข้าปราบปรามกองทัพตระกูลหม่า ยึดพื้นที่หลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ไว้ได้ ตระกูลหม่าได้หนีไปที่เมืองฉุงชิ่งและฮ่องกง ภายหลังแม้มีคำสั่งจากเจียงไคเช็คให้นำกองกำลังกลับไปสู้กับกองทัพคอมมิว นิสต์แต่หม่าปูฟางก็ปฎิเสธ และตัดสินใจอพยพญาติพี่น้องบริวารกว่า 200 ชีวิต ไปอยู่ที่ซาอุดิอาราเบีย ในภายหลังได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลไต้หวันให้เป็นทูตไต้หวันประจำซาอุดิอาราเบีย(ค.ศ.1957)
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำชมมัสยิดใหญ่ประจำเมือง (ตงกวน) ที่สวยงาม ตัวสุเหร่าก่อสร้างตามแบบศิลปกรรมของชาวหุย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง มีพื้นที่ 1,102 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในสี่สุเหร่าใหญ่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นสถาบันอบรมและสอนศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
16.30 เหิรฟ้าสู่ เฉินตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ CA4206 (เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
17.50 เดินทางถึง เมืองเฉินตู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ DYNASTY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หก เฉินตู – ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ – อาหารสมุนไพร – เฉินตู – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสู่ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
15.30 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.35 เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
   
  โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสาร
จำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
   
  ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายทิปไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ต่อคน

 

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 
การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง มีค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว ประมาณ 3,300 บาท(ไม่รวมค่าทำวีซ่า) และใช้รูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
7. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่) หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-542-4200  แฟกส์ : 02-542-4319
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตรุกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์