ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์อินเดีย-เนปาล-สังเวชนียสถาน 9 วัน 8 คืน (AI)
กำหนดการเดินทาง

(เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่านขึ้นไป)
ราคา 49,900 บาท


อัตราค่าบริการ
ราคาท่านละ 49,900. บาท
ห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,000.- บาท
(เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่านขึ้นไป)
 
หมายเหตุ ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับค่าน้ำมัน

 

ทัวร์อินเดีย-เนปาล-สังเวชนียสถาน 9 วัน 8 คืน (AI)

นมัสการพุทธวังเวชนียสถาน 9 วัน 8 คืน
ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล
อินเดีย - เนปาล ... สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธคยา พระศรีมหาโพธิ์ ราชคฤห์ ปัตนะ
กุสินารา มหาปรินิพพานสถูป มกุฎพันธเจดีย์
ลุมพินี เนปาล สารวัตถี
พารานสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา
สารนาถ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
นำท่านเข้าพักโรงแรม ระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรส

 
วันแรก กรุงเทพฯ-เดลลี-พุทธคยา
06.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อินเดีย แถว W โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.55 ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333 สู่ประเทศอินเดีย
11.55 คณะเดินทางถึงสนามบินอินทิรา คานธี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทย1.30ชม.) จากนั้นทำการเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองพุทธคยา
13.20 ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 433 สู่เมืองพุทธคยา
16.15 คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพุทธคยา รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Royal Residency/ Hotel Imperial Check In เก็บกระเป๋าสัมภาระ
เย็น นำทุกท่านเข้าชม " ต้นพระศรีมหาโพธิ์ " ( Mahabodhi temple) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ กล่าวกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้เป็นสะดือของโลก เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาทรงตรัสรู้ที่นี้ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม นมัสการ "พระมหาเจดีย์พุทธคยา " สร้างอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมี พระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู
ค่ำ พาทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านออกเดินทาง สู่เมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธในอดีต ตั้งอยู่บนหุบเขา มีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชฌกูฏ เดินทางขึ้นสู่ เขาคิชฌกูฎ นมัสการและทำสมาธิภาวนา ณ กุฏิพระพุทธองค์"มูลคันธกุฎิ" ระหว่างทางแวะชมสถานที่สำคัญๆเช่น ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ กุฎิพระอานนท์ ชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์พร้อมชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์
  การขึ้นเขาคิชฌกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ระยะทางประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงได้ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็ถึง สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว ก็สามารถขึ้นได้โดยวิธีการนั่งเสลี่ยง **ค่านั่งเสลียง ท่านล่ะ 1,200 รูปี**
  นำท่านลงจากเขา ผ่านชม วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวายในคราวที่พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์ จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อารามแห่งนี้ แวะชมบริเวณ สถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร และชม รอยเกวียนโบราณ หลักฐานวัตถุที่เห็นเด่นชัดที่สุดของการสัญจรไปมาหรือการค้าขายในอดีตของเมืองราชคฤห์
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร ในเมืองราชคฤห์
พาทุกท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองนาลันทา นำท่านชม " มหาวทิยาลัยนาลันทา " (Nalanda City) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่น เมืองราย พ.ศ. 17002 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์และเผาทำลายเสียสิ้น เหลือไว้แต่ซากปรักหักพัง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น บ้านเกิดของ พระโมคคัลลน์ พระสารีบุตร ที่นี้ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู่ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางกลับเมืองพุทธคยา
เย็น ทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ในเมืองพุทธคยา รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม พุทธคยา-พาราณสี
เช้า รับประทานอาหารเช้า และ Check Out ออกจากโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองพาราณสี ซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อายุกว่า 4000 ปี และปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่เสมอ
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวันแบบแพ็ค เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง
คณะเดินทางถึงเมืองพาราณสี พาทุกท่านเดินทางสู่ สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา (ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร) เดิมเรียกว่าป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน "ป่าแห่งพระรัตนตรัย" แวะชม เจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์ครั้งแรก นำท่านสักการะ ธัมเมกขสถูป สถานที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บำเบ็ญสมาธิภาวนา แล้วนำท่านชมสถานที่สำคัญรอบๆบริเวณ ธัมเมกขสถูป ชม "ยะสะเจดีย์" สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ นำท่านสักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ แล้วชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง และชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช อันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในสารนาถรวมทั้งเป็น ที่ตั้งแสดงพระปฏิมากรรมปางปฐมเทศนาที่งามเป็นเลิศในแบบฉบับทางศิลปกรรมที่งามที่สุดของอินเดีย ควรแก่การเข้าเยี่ยมชมและคารวะนอกจากนั้นยังมีหัวเสาอโศก วัตถุโบราณเกี่ยวกับศาสนาพุทธ พราหมณ์อีกมากมาย
ค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Ramada / Radisson Hotel หรือเทียบเท่า Check In เก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย
รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ พาราณสี-กุสินารา
เช้าตรู่ ท่านไปล่องเรือที่แม่น้ำคงคา มันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากในพาราณาสี จากนั้นกลับไปที่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์จากโรงแรม แล้วเดินทางจากพาราณาสีไปกุสินารา ระยะทางประมาณ 275 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง) กุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ประทานปัจฉิมโอวาทและถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบแพ็ค บนรถ และเดินทางต่อไปยังเมืองกุสินารา
ค่ำ

คณะเดินทางถึงเมืองกุสินารา
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ในเมืองกุสินารา Hotel Royal Residency รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า กุสินารา - ลุมพินี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม" สถูปรามาภาร์ " (Rambhar Stupa) หรือคนไทยมักเรียกกัน ว่า " มกุฏพันธนเจดีย์ " (Makutabandhana Chaitya) ณ ที่แห่งนี้คือสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียง แค่เนินกองอิฐของสถูป และแนวอิฐฐานกำแพงและเสาอาคารเท่านั้นจากนั้นเดินทางไปยังลุมพินี (Lumbini) ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
เที่ยง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบแพ็ค ระหว่างเดินทางไปลุมพินี
คณะเดินทางถึงเนปาล ทำกาตรวจคนเข้าเมืองเนปาล นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Lumbini Hokke/ Kasai Hotel เช็คอินท์ เก็บกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นเราจะพาท่านไป เยียมชม " สวนลุมพินี " (Lumbini) และ" วิหารมายาเทวี " (Maya Devi Temple) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติเรียกว่า เสาอโศก และได้จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมณ์ มีความว่าพระพุทธเจ้าประสูติ
ค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Lumbini Hokke ในเมืองลุมพินี
รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก ลุมพินี - สาวัตถี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี (ระยะทางประมาณ 190 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง คณะเดินทางถึงเมืองสาวัตถี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองสาวัตถี
จากนั้นพาท่านชมเมืองสาวัตถี เช่น " สาเหต มเหต " (Sahet Mahet)ตามประวัติทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ในเมืองสาวัตถีนานถึง 25 พรรษา โดยอยู่ที่เชตวัน 19 พรรษา และที่ปุพพารามวิหารของนางวิสาขาสร้างถวายอีก 6 พรรษา และเยี่ยมชม" วัดเชตวนาราม " เป็นวัดของท่านอนาถบิณฑิก มหาเศรษฐี ผู้เสียสละทรัพย์ ซื้อที่ดินและก่อสร้างอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า " วัดพระเชตวันมหาวิหาร " ( Jetavana Gardens ) นี้มีความสำคัญทาง พระพุทธศาสนาอย่างมาก ในสมัยพุทธองค์ เรื่องราวต่าง ๆ พระสูตรต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายที่บริเวณนี้ แม้แต่พระอรหันต์องค์สำคัญก็จำพรรษาอยู่ที่อารามนี้ เช่น พระอานนท์ ราหุล โมคคัลลานะ สารีบุตร องคุลีมาล เป็นต้น
เย็น นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Pawan Palace ในเมืองสาวัตถี
รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ด สาวัตถี-ลัคเนาว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชมเมืองสาวัตถี ชมวัดไทยฮินดู และออกเดินทางสู่เมือง ลัคเนาท์ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงจากสาวัตถี)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร และออกเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์
เย็น คณะเดินทางถึงเมืองลัคเนาว์ นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ในเมืองลัคเนาว์ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่แปด ลัคเนาว์ – เดลลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
พาทุกท่านเยี่ยมชมเมืองลัคเนาว์ แวะซื้อของพื้นเมือง และทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเมืองลัคเนาว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปเมืองเดลลี
14.00 เดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI432
15.00 คณะเดินทางถึงเมืองเดลลี รับกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อยแล้ว พาทุกท่านเดินทางไปเยี่ยมชม วัดอัครชาดาม Akshadham ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดู ที่มีขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดย Pramukh SwamiMaharaj ผู้นำนิกาย Swamnarayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดียและมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ
ค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel / Country inn & Suites ในเมืองเดลลี รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่เก้า เดลลี - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชมเมืองนิวเดลลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ ผ่านชมสถานที่ ราชการต่างๆ , INDIA GATE ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน แด่ทหารอินเดียเข้าร่วมรบในสงครามโลก จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่สนามบินอินธิรา คานที
12.00 คณะเดินทางถึงสนามบินอินธิรา คานที ทำการเช็คอินท์เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ พาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน ในบริเวณสนามบิน
13.40 คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332 พักผ่อน และรับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน
19.35 คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ
   
   
   
   
   

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เดลลี – กายา – พาราณสี – เดลลี - กรุงเทพฯ สายการบิน แอร์อินเดีย
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย 2,600.- บาท (สำหรับสัญชาติไทย)
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทิปต่าง ๆ เช่น คนขับ ไกด์ท้องถิ่น คนยกกระเป๋า พนักงานเสิร์ฟ
- ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการ (ค่าขี่ม้า (ถ้ามี) ประมาณ 500 รูปี /ค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ระดับสอง ประมาณ 400
รูปี / ค่าอุปกรณ์เล่นสกี)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3.1 % AMEX 4%
 
หมายเหตุ:
1. รายการอาจจะ เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
2. ทางบริษัทฯจะขอเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
สำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3.หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
5.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
6.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
7.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน มากกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ
2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
 
 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์