ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 26 – 28 มี.ค. 58
วันที่ 16-18/23-25 พ.ค. 58
ราคา 13,900.- บาท

 
อัตราค่าบริการ
  ราคา/ท่าน.
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 13,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 13,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 13,900.-
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 13,900.-
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม        4,000.-
 

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)

พม่า - ย่างกุ้ง – สิเรียม - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
เมนูเลิศรส !! กุ้งแม่น้ำ + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร

ราคารวม ค่าวีซ่า และรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง- พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน
04.00 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (มีบริการอาหารว่างบนเครื่อง)
07.15 เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ( เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง )เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี (บะโค) อยู่ห่างจากย่างกุ้ง ประมาณ 80 ก.ม.นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอ ไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง ฝากคนที่ท่านรักได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู !! กุ้งแม่น้ำ)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ
พักที่ โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง " เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน "
** หมายเหตุ ** กรณีวันเดินทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก ๆ หรือ กระเป๋าเป้ สำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-วัดพระไฝเลื่อน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน- โรงช้างเผือก -เจดีย์ชเวดากอง
05.00 เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้งตามเส้นทางเดิม นำท่านชม วัดไจ๊ป๋อรอ (kyaikpawlaw) หรือวัดพระไฝเลื่อน ซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื่องเล่าที่น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมาก คือได้มี รายการ National Geographic Society มาทำการถ่ายทำที่วัดไจ๋ป๋อรอหลายครั้งแต่กลับพบบริเวณตำแหน่งไฝที่หน้าผากจะไม่ตรงกันเลยสักครั้ง จะเลื่อนได้ นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบ ด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับย่างกุ้ง
นำท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่าจากนั้น นำชม โรงช้างเผือก ที่เป็นช้าง คู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตามคชลักษณะ ของช้างเผือกทุกประการ จากนั้นนำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SHAWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์สำคัญที่งดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ASAHI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-พระนอนเจาทัตยี-ผ่านชมเจดีย์ซูเลย์- ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึง สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านลงเรือไปชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ เดินทางกลับย่างกุ้ง
11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู !! เป็ดปักกิ่ง / กุ้งมังกร) นำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากอง โดยเมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์โบตะทาวน์แห่งนี้ก่อน นมัสการ เทพทันใจโบตะทาวน์ เป็นนัตศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยรู้จักกันดี เชื่อว่าขออะไรจากท่านก็สามารถขอได้ทันใจ คนไทยจึงเรียกว่า "เทพทันใจ" นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KYAUK HTAT GYI) ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านผ่านชม พระเจดีย์ซูเล (SULE PAGODA) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้ เป็นศูนย์กลาง ฝั่งตรงข้ามของเจดีย์ซูเล มี สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในมีอนุสาวรีย์อิสรภาพรูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน(กะเหรี่ยง) กะยา และชิน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด "สก๊อตมาร์เก็ต" (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้ง พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง
21.00 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239
(มีบริการอาหารว่างบนเครื่อง)
22.55 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
   
   
   

 

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ที่ระบุวันไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป สายการบินนกแอร์ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
 ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า
 ค่ารถขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT)
 กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
 ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า กรณีเร่งด่วน 700 บาท (กรณีส่งหนังสือเดินทางล่าช้า น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 
กรณียกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่ออกเดินทาง)
2. รูปถ่ายสี, หน้าตรง, พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 3 รูป ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปสีถ่ายจากร้านถ่ายรูป เท่านั้น ( สำคัญมาก!! )
**หมายเหตุ กรณีสถานฑูตปฏิเสธ รูปถ่ายของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 
กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ทำการ คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย
 
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์