ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์เนปาล-หิมาลัย 5 วัน(TG)
กำหนดการเดินทาง  

วันที่ 23-27 ต.ค. 56
ราคา 38,900.- บาท

วันที่ 5-9 ธ.ค.. 56
ราคา 39,900.- บาท

วันที่ 28 ธ.ค.-1 ม.ค.57
ราคา 40,900.- บาท

 
อัตราค่าบริการ
วันที่ 23-27 ต.ค. 56  
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 38,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 38,900
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 37,900
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 36,900
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000.-
วันที่ 5-9 ธ.ค.. 56  
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 39,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 38,900
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 37,900
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000.-
วันที่ 28 ธ.ค.-1 ม.ค.57  
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 40,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 40,900
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 39,900
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 38,900
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000.-
   
**กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000.-บาท / ท่าน**
หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป (ราคานี้ใช้ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้เท่านั้น)

 

ทัวร์เนปาล-หิมาลัย 5 วัน(TG)

กาฐมาณฑุ - ปาทัน - นากาโก๊ด - โปครา
(พระราชวังหนุมานโดก้า - ปาทัน - เจดีย์สวยมภูนารท - น้ำตกเดวี - ทะเลสาปฟีว่า)
เที่ยวเมืองมรดกโลก World Heritage Sites ในหุบเขากาฐมาณฑุ
สัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสท์
(Mt. Everest) ยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือทิวเทือกเขาหิมาลัย
Shopping !! ช้อปปิ้งสุดมันกับสินค้าชาวเนปาลที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ

 
วันแรก กรุงเทพฯ–นครกาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ด    
08.30 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 / ทางเข้าที่ 1 - 2 / แถว D
Thai Airways โดยพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
10.35 เหิรฟ้าสู่ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319
(หมายเหตุ : เวลาของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที)
12.45 เดินทางถึง สนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่เมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ เป็นหุบเขาที่มีขนาดไม่ใหญ่นักและค่อนข้างเรียบ ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,200 - 1,500 เมตร ในพื้นที่เนินเขาระดับกลางของเทือกเขามหาบารัต หรือมหาภารตะ มีแม่น้ำบาคมาตีเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน กาฐมาณฑุเป็นราชธานีและจัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล จากนั้นเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เมืองปัคตาปูร์ (Bhaktapur)   ซึ่งมีความสำคัญและสวยงาม ชมอาคารบ้านเรือนที่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี เมืองหลวงที่เก่าแก่แห่งที่ 2 ชม พระราชวัง 55 พระแกล ประตูทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม สำหรับท่านที่สนใจผ้าพาสมิน่าผ้าคลุมไหล่มหัศจรรย์ที่ทอจากขนของแพะภูเขา ราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ นอกจากผ้าทอเป็นผืน ยังมีเสื้อพาสมีน่าทั้งของบุรุษ และสตรี อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot) ชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณที่พัก ที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมบนยอดเขานากาโก๊ด
  พักที่ Country Villa หรือเทียบเท่า (ที่นาคาโก๊ด) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง นากาโก๊ด–วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี
เช้าตรู่ ตื่นแต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องพักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” (Mt. Everest) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น มงกุฎของโลก ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านชม วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ (Pashupatinath) ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี (Bagmati) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ที่สุดของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู วัดแห่งนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกัน 2 ชั้น และมีประตูทำด้วยเงิน ที่นี้ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากนั้นเดินทางสู่เมือง เมืองโปครา (ประมาณ 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.) ผ่านชมทิวทัศน์ที่งดงามสองข้างทางที่เต็มไปด้วยพื้น ที่เกษตรกรรมแบบขั้นบันได และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเนปาล
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ที่พักระหว่างทาง
บ่าย เเดินทางถึง เมืองโปครา (Pokhara) สถานที่ที่นิยมที่สุดของการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ ท่านจะได้พบ ยอดเขามัจฉาปูชเร หรือ เขาหางปลาที่สูงตระหง่าน (6,977 เมตร) (Fish Tail Peak) นำท่านชมทะเลสาปฟีว่า (Phewa Lake) ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือเล่นรอบ ๆ ทะเลสาบ และชม วัดบาราฮี (Barahi Temple) หรือพระนางปราวตี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
  พักที่ Barahi Hotel หรือระดับเดียวกัน (ที่โปครา)
  หมายเหตุ:ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนว ตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ 
วันที่สาม ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-โปครา-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน-มหาพุทธเจดีย์สถาน
เช้าตรู่ ตื่นแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางสู่ ยอดเขาซารังกอต (Sarangkot) ชมความงามของพระอาทิตย ์ยางรุ่งอรุณเหนือเทือกเขาอันนาปูน่า Annapurna ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า และทะเลสาบอยู่เบื้องล่าง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำชม น้ำตกเดวี (Devi’s Fall) น้ำตกที่ลึกที่สุด ชม ถ้ำพระศิวะ (Kubteswra cave) เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดิน ภายในจะประดิกษ์ฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์ โดยทั่วไป จะมีโอกาสเข้าชมน้อยมาก เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำ และเชิญซื้อ พรมขนสัตว ์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต (Tibet Camp)
กลางวัน บริการบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านสู่ สนามบินเมืองโปครา เพื่อเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล (OY) ใช้เวลาการเดินทางประมาน 30 นาที     นำท่านชม เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองปาทัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขา มรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 จากนั้นนำท่านไปสักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ (Bouddhanath) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงาม ซึ่งอยู่รอบๆมหาเจดีย์เพาธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกจำหน่าย โดยรอบพระเจดีย ์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธิเบต ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) วัดทองคำ Golden temple จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ที่แกะสลัก ด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล ชม มหาพุทธเจดีย์สถาน (Mahabuddha temple) จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปประทับรอบพระเจดีย์ กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี
ค่ำ บริการบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พร้อม ชมโชว์จากสาวเนปาลี Dinner with Show
  พักที่ Himalaya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า-ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ เจดีย์สวยมภูนารท หรือ วัดลิง (Swayambhunath) ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่บนเขา ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองต่าง ๆ ในหุบเขาได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองกาฐมัณฑุ ชม พระราชวังหนุมานโดก้า (Kathmandu Durbar Square) ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของกษัตริย์แห่งประเทศเนปาล, หนุมานโดก้า, กาฐมณฑป, บ้านเทพธิดา กุมารี หรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน” (KUMARI: THE LIVING GODDESS) ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มี ชีวิตอยู่คู่บ้านเมือง โดยได้คัดเลือกมา จากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี
โดยไม่ขาดสาย จากนั้น นำท่านเช็คอินที่โรงแรม แล้วอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล (Thamel) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย ณ ถนนแห่งนี้ในสมัยช่วงปี ค.ศ.1970 ชาวอเมริกันและยุโรปที่เรียกตัวเองว่า “บุปผาชน หรือ ฮิปปี้” ได้มารวมตัวกันถนนแห่งน ี้เพื่อวางแผนต่อต้านและประท้วงสงครามเวียดนาม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ปัจจุบันยังคงเป็นถนน ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกสำหรับนักเดินทางทั่วโลก นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงในประเทศเนปาล อาทิเช่น “มีดกูรข่า” ของนักรบกูรข่า, ปลอกหมอนที่มีลวดลายแปลกตา ฯลฯ ซึ่งมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ Himalaya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
08.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน
13.50 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320
18.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   

 

อัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไปและกลับระหว่างกรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินไทย (Thai Airways)
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง โปครา – กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล
 ค่าที่พักโรงแรมในนครกาฐมาณฑุ 2 คืน, รีสอร์ทบนยอดเขานากากอต 1 คืน และโรงแรมในโปครา 1 คืน
 ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ, ค่ารถในระหว่างการเดินทางโดยตลอดทุกจุดที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่างๆ ทุกแห่งตามรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมืองคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล
 Ticket Insurances, Fuel Surcharges
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล Nepal visa
 ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ KTM Airport Tax + ภาษีการท่องเที่ยว Tourist Fee
 ค่าประกันอุบัติเหตุ Personal Insurance ในการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าว
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คำนวณจากค่าบริการรวม)
 ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 3% (Visa, Amex, Master) และ 4% (Dinner) - (คำนวณจากค่าบริการรวม VAT)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2 USD / วัน / ท่าน ,สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

การสำรองที่นั่ง
- ต้องชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท สำหรับการจองทัวร์, เพื่อสำรองที่นั่ง,
- ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบก่อน การเดินทาง 15 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 
การขอยกเลิกทัวร์และหมายเหตุต่างๆ:
- ยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด, ยกเว้นค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตเรียกเก็บแล้ว
- ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 20 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ จะหักเงิน 50 % จากราคาทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทางหรือ ณ วันเดินทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมด
- สำหรับทัวร์เทศกาล, ปีใหม่, ตรุษจีน และสงกรานต์ กรุณาตรวจสอบกับบริษัทฯ อีกครั้ง
- กรณีการขอยกเลิก, ต้องนำหลักฐานการชำระเงินมัดจำ หรือเอกสารจากทางบริษัทที่เป็นตัวจริงมาแจ้งต่อ เจ้าหน้าที่ จึงจะถือว่าสมบูรณ์
- หากผู้โดยสารยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องเสีย 1,000.- บาทจากราคามัดจำ และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูต
เรียกเก็บ อีก 1,000.- บาท
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปถึงจะมีมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯไปอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในส่งมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯไป หรือ อาจยกเลิกการเดินทาง
*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิก เที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงานหรือ ปัญหาทางการเมืองที่เป็นเหตุสุดวิสัยอันทำให้เกิดความผิดพลาดจากรายการที่ระบุไว้ข้างต้น
*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะได้นำสิ่งผิดกฎหมาย หรือของต้องห้ามนำติดตัวเดินทางไปกับคณะ

 

เอกสารในการทำวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์