ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  
แพคเกจเนปาล 5 วัน 4 คืน (TG)
กำหนดการเดินทาง  

2 ท่านออกเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - กันยายน 2557
ราคาเริ่มต้น 31,900.- บาท

 
อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)

อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 31,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 31,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 30,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 29,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 10,000.- บาท

 

 

แพคเกจเนปาล 5 วัน 4 คืน (TG)

2 ท่านออกเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - กันยายน 2557
ราคาเริ่มต้น 31,900.- บาท

 
วันแรก กรุงเทพฯ–นครกาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ด
08.30 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 / ทางเข้าที่ 1 - 2 / แถว D Thai Airways ลูกค้าทำการเชคอินรับบัตรโดยสารด้วยตนเอง
10.35 เดินทางสู่ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319
  (หมายเหตุ : เวลาของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที) ท่านสามารถขอวีซ่า On arrival ณ สนามบินเนปาลได้ ใช้รูปถ่ายสีหน้าตรงจากร้านถ่ายภาพเท่านั้น 2 นิ้ว 2 รูป พร้อมค่าวีซ่า 40 USD
12.45 เดินทางถึง สนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่เมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ เป็นหุบเขาที่มีขนาดไม่ใหญ่นักและค่อนข้างเรียบ ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,200 - 1,500 เมตร ในพื้นที่เนินเขาระดับกลางของเทือกเขามหาบารัต หรือมหาภารตะ มีแม่น้ำบาคมาตีเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน กาฐมาณฑุเป็นราชธานีและจัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล จากนั้นเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เมืองปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซึ่งมีความสำคัญและสวยงาม ชมอาคารบ้านเรือนที่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี เมืองหลวงที่เก่าแก่แห่งที่ 2 ชม พระราชวัง 55 พระแกล ประตูทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม สำหรับท่านที่สนใจผ้าพาสมิน่าผ้าคลุมไหล่มหัศจรรย์ที่ทอจากขนของแพะภูเขา ราคาพิเศษ เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ นอกจากผ้าทอเป็นผืน ยังมีเสื้อพาสมีน่าทั้งของบุรุษ และสตรี อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot) ชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณที่พัก ที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมบนยอดเขานากาโก๊ด
พักที่ Country Villa หรือเทียบเท่า (ที่นาคาโก๊ด) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง นากาโก๊ด–วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี
เช้าตรู่ ตื่นแต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องพักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา "เอเวอเรสท์" (Mt. Everest) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น มงกุฎของโลก ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชม วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ (Pashupatinath) ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี (Bagmati) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู วัดแห่งนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกัน 2 ชั้น และมีประตูทำด้วยเงิน ที่นี้ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากนั้นเดินทางสู่เมือง เมืองโปครา (ประมาณ 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.) ผ่านชมทิวทัศน์ที่งดงามสองข้างทางที่เต็มไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมแบบขั้นบันไดและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเนปาล
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
เดินทางถึง เมืองโปครา (Pokhara) สถานที่ที่นิยมที่สุดของการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ ท่านจะได้พบ ยอดเขามัจฉาปูชเร หรือ เขาหางปลาที่สูงตระหง่าน (6,977 เมตร) (Fish Tail Peak) นำท่านชมทะเลสาปฟีว่า (Phewa Lake) ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือเล่นรอบ ๆ ทะเลสาบ และชม วัดบาราฮี (Barahi Temple) หรือพระนางปราวตี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ Barahi Hotel หรือเทียบเท่า (ที่โปครา) หมายเหตุ:ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตก หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ
วันที่สาม ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-โปครา-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน-มหาพุทธเจดีย์สถาน
เช้าตรู่ ตื่นแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางสู่ ยอดเขาซารังกอต (Sarangkot) ชมความงามของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเหนือเทือกเขาอันนาปูน่า Annapurna ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า และทะเลสาบอยู่เบื้องล่าง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำชม น้ำตกเดวี (Devi's Fall) น้ำตกที่ลึกที่สุด ชม ถ้ำพระศิวะ (Kubteswra cave) เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดิน ภายในจะประดิกษ์ฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์ โดยทั่วไปจะมีโอกาสเข้าชมน้อยมาก เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำและเชิญซื้อพรมขนสัตว์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต (Tibet Camp)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ สนามบินเมืองโปครา เพื่อเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล (OY) ใช้เวลาการเดินทางประมาน 30 นาที นำท่านชม เมืองลลิตปูร์ (Lalitpur) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองปาทัน" Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 จากนั้นนำท่านไปสักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ (Bouddhanath) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงามซึ่งอยู่รอบๆมหาเจดีย์เพาธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกจำหน่ายโดยรอบพระเจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธิเบต ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) วัดทองคำ Golden temple จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล ชมมหาพุทธเจดีย์สถาน (Mahabuddha temple) จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปประทับรอบพระเจดีย์ กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พร้อม ชมโชว์จากสาวเนปาลี Dinner with Show
พักที่ Himalaya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า-ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ เจดีย์สวยมภูนารท หรือ วัดลิง (Swayambhunath) ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่บนเขา ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองต่าง ๆ ในหุบเขาได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองกาฐมัณฑุ ชม พระราชวังหนุมานโดก้า (Kathmandu Durbar Square) ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของกษัตริย์แห่งประเทศเนปาล, หนุมานโดก้า, กาฐมณฑป, บ้านเทพธิดา กุมารี หรือเรียกอีกอย่างว่า "เทวดาเดินดิน" (KUMARI: THE LIVING GODDESS) ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านเมือง โดยได้คัดเลือกมา จากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล "ศากยะวงศ์" ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย จากนั้น นำท่านเช็คอินที่โรงแรม แล้วอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล (Thamel) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย ณ ถนนแห่งนี้ในสมัยช่วงปี ค.ศ.1970 ชาวอเมริกันและยุโรปที่เรียกตัวเองว่า "บุปผาชน หรือ ฮิปปี้" ได้มารวมตัวกันถนนแห่งนี้เพื่อวางแผนต่อต้านและประท้วงสงครามเวียดนาม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันยังคงเป็นถนนที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกสำหรับนักเดินทางทั่วโลก นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในประเทศเนปาล อาทิเช่น "มีดกูรข่า" ของนักรบกูรข่า, ปลอกหมอน ที่มีลวดลายแปลกตา ฯลฯ ซึ่งมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Himalaya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
08.00 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน
13.50 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320
18.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
   
  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของโรงแรมที่พักและบริการ

 

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย ( CLASS W )
2. ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ KTM Airport Tax + ภาษีการท่องเที่ยว Tourist Fee
3. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง โปครา – กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล
4. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ พร้อมอาหารเช้า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ // ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล Nepal visa
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
9. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นในกรณีมีการใช้บริการจากไกด์

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 
การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์