ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน (VN)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 12-16 ก.พ. 57
ราคา 18,900.- บาท


 

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 18,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 18,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 18,400.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 17,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000.- บาท

 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน (VN)

ฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ –สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง็อกเซิน –
หุ่นกระบอกน้ำ – ซาปา – น้ำตกซิลเวอร์ – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – หมู่บ้านชาวเขาทาวัน – ยอดเขาฮามรอง – สุสานโฮจิมินห์ –บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ –
ลวิหารวรรณกรรม – ช้องปิ้งย่านการค้า 36 สาย


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย

09.00

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.55 เดินทางสู่ เมืองฮานอย โดย เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) เที่ยวบินที่ VN610
13.45 ถึงท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่าน เดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า "Little Parris" เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย นำท่านเดินทางไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.50 ชม. ซึ่งกล่าวกันว่าถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัดกว่าง นิงห์ (Quang Ninh) ซึ่งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือและมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม นั่นคืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี้กินเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเล ถ้ำที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น อ่าวฮาลองโด่งดังขึ้นมาจากหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่องหนึ่งเรื่อง Indochine เดินทางถึงเมืองฮาลอง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BLUE SKY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ฮาลอง)
วันที่สอง ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – เมืองไฮดวง – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – รถไฟสู่ลาวไค
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นาน มานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ชมกระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (SEAFOOD) พร้อมกับการชมทัศนยภาพอ่าวฮาลอง
นำท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงฮานอย โดยระหว่างทาง นำท่านแวะชมศูนย์หัตถกรรมของคนพิการที่ เมืองไฮดวง (Hai Duong) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากคนทางบ้าน และยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย ถึงเมืองฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าดงซวนและ ย่านการค้า 36 สาย (36 Old Streets) แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ถนนผ้าไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนนเครื่องเงิน ถนนน้ำตาล เป็นต้น จากนั้นนำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฮานอย ออกเดินทางสู่เมืองลาวไค โดยรถไฟ Ratraco Express (Superior Compartment with soft berth air-con)
พักที่ (บนรถไฟตู้นอน)
วันที่สาม ลาวไค – ซาปา – น้ำตก Thac Bac – Cat Cat Village
เช้ามืด เดินทางถึงลาวไค
จากนั้นเดินทางสู่ซาปาและนำเข้าเช็คอินที่โรงแรม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ หรือ Thac Bac เป็นน้ำตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนน มีความสูง 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงามและประทับใจไอย่างมาก ท่านสามารถเดินขึ้นไปตามบันไดที่เลียบขึ้นไปตามไหล่เขา มีจุดสำหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานที่ทอดข้ามสายน้ำตก ซึ่งจุดนี้นิยมมายืนถ่ายภาพกันมาก
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน เมื่อ 300 ปีก่อน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมใช้โทนสีน้ำเงินหรือสีดำ ที่นี่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองซาปา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ซาปา)
วันที่สี่ ยอดเขาฮามรอง-หมู่บ้านชาวเขา Tavan Village – ลาวไค – ตลาดชายแดนเวียดนาม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมทัศนียภาพ และทะเลหมอก บนยอดเขา ฮามรอง (HAM RONG MOUNTAIN)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน (Tavan Village) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาวไค ให้อิสระท่านช้อปปิ้งที่ ตลาด Coc Leu ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านอิสระอาบน้ำแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟลาวไค
21.00 ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย โดยรถไฟ Ratraco Express (Superior Compartment with soft berth air-con) พักที่ (บนรถไฟตู้นอน)
วันที่ห้า ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรมวันเหมียว – พิพิธภัณฑ์สงคราม - กรุงเทพฯ
เช้ามืด ถึงฮานอย นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชม สุสานท่านโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เปิดเวลา 07.30) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ และ บ้านท่านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะของท่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงประวัติการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วิหารวรรณกรรม (Van Mieu) วิหารแห่งนี้สร้างในปี 1070 ในสมัยพระเจ้า หลิ ไท โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อในปี 1076 วัดนี้อยู่กับกว็อก ตื่อ ยาม อันเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ตรัน โรงเรียนแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กว๊อก เวียน หรือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 1235 วัน เหมียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อวิหารวรรณกรรม นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม เป็นสถานที่จัดแสดง ซากเครื่องบินทิ้งระเบิด ซากรถถัง ลูกระเบิดนานาชนิด ปืนต่อสู้อากาศยาน ภาพถ่ายวีรบุรุษสงคราม และร่องรอยอื่นๆ จากการต่อสู้กับฝรั่งเศสและอเมริกัน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ
16.15 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN613
18.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
   

 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ( วงเงิน 200,000 บาท )

 

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
- ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศลาว และเวียดนาม
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ และคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ) กรุณาสอบถามค่าวีซ่า
- ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ

1. กรณีที่เป็นคนไทย ใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป
( ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์ ) ในการยื่นวีซ่า
กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย
 
เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***
 
 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์