ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – ฟานเทียต – ดาลัด 5 วัน (TK)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1-5 พ.ค. 57
ราคา 19,900 บาท


อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 19,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 19,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 19,400
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 18,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000
 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – ฟานเทียต – ดาลัด 5 วัน (TK)


 
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
12.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U

15.35 เหินฟ้าสู่ นครโฮจิมินห์ โดย สายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068
17.05 เดินทางถึงนครโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่บนสันดอนของแม่น้ำโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันโฮจิมินห์คือดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พร้อมล่องชมแม่น้ำไซ่ง่อนยามค่ำคืน
พักที่ TAN HAI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

โฮจิมินห์ – อุโมงค์คูชิ – ฟานเทียต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์คูชี (Cuchi Underground Tunnels) ในอดีตอุโมงค์คู่จี เคยใช้เป็นฐานบัญชาการรบ ที่อยู่ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดินของชาวเวียดกง ซึ่งโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร เป็นสมรภูมิรบพื้นที่น่ากลัวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสงครามเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองโฮจิมินห์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ จังหวัดฟานเทียด (Phan Thiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ DYNASTY MUI NE BEACH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฟานเทียต – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ธารนางฟ้า – ดาลัด - สวนพฤกษศาสตร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านไปชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ เนินทรายขาว ( Mui Ne White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของวียดนาม หรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม พื้นที่กว้างใหญ่ ทรายละเอียดสีขาวราวกับแป้ง ยามเมื่อสัมผัสกับสายลมและแสงแดดในแต่ละช่วงเวลา ทำให้เกิดทัศนียภาพของเนินทรายสวยงามแตกต่างกันไปใน อิสระกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทะเลทราย เช่น การเล่นสไลเดอร์บนสันทราย, ขี่รถ ATV หรือนั่งรถจี๊ฟ ตะลุยทะเลทราย (ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ กรุณาติดต่อสอบถามที่หัวหน้าทัวร์)หรือถ่ายภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านไปชมความงดงามของ ทะเลทรายสีแดง (Mui Ne Red Sand Dune)เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก และอยู่ใกล้กับชายทะเล เม็ดทรายละเอียดสีแดง ละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ณ เนินทรายแห่งนี้ทุกท่านสามารถ ถ่ายภาพความสวยงามของทะเลจากบนยอดเนินทรายอันกว้างไกลสุดสายตา นำท่านชม Fairly Stream (ธารนางฟ้า) คล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ซึ่งเป็นธารน้ำสีแดงอันเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงามชายหาดที่เงียบสงบ ท่านจะตื่นตาตื่นใจด้วยความสวยงามกับแหล่งน้ำสีแดง ความยาว 2 กม.
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม. (ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆ ซึ่งท่านจะเห็นไร่แก้วมังกร ไร่กาแฟ ซึ่งเส้นทางที่นำท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย เมื่อเดินทางถึง ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่า ปารีสตะวันออกเมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศษ ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศษเป็น 100 ปีแล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสำหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยาศดีๆ เมืองดาลัท อากาศจะหนาวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือน ตุลาคม - มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆ เดือนธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอกซากุระที่เมืองดาลัด นำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด เป็นสถานที่ที่รวบรวมพรรณไม้ของเมืองดาลัด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น กล้วยไม้ และผักเมืองหนาว

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ EMPRESS HOTEL DALAT หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ดาลัด – วัด Truc Lam Thien Vien – หุบเขาแห่งความรัก – พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิเบ๋าได๋ – CRAZY HOUSE - น้ำตก DATALA – ไนท์บาซ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
"ดาลัด" เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม เป็นเมืองเล็กๆบนขุนเขา แวดล้อมด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลัด ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ นำท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้าไฟฟ้า เพื่อนำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบพาราไดซ์ เป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตที่รายล้อมด้วยความร่มรื่นของทิวสน ต่อจากนั้น นำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ เจดีย์วัด Truc Lam Thien Vien วัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1993 แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าเบ๋าได่เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์ พบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สื่อถึงความรักต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมากมาย ณ เนินเขาแห่งนี้ สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ซึ่งได้รับอิทธิพลการออกแบบจากฝรั่งเศสและปลูกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ ชมห้องพัก ห้องทำงาน เครื่องชามและวัตถุโบราณต่างๆที่เก็บได้จากทะเลเมืองหวุงเตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าชมความพิศวง ความพึลึกของบ้านแห่งหนึ่งในเมืองดาลัด Crazy House บ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยหญิงสาวชาวเวียดนามอดีตลูกของประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศส ออกแบบบ้านรูปทรงแปลกๆ ลักษณะเป็นโพรงต้นไม้ มีห้องต่างๆ ภายในบ้าน ประกอบไปด้วย ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องต่างๆ นำท่านเดินทางไปชม น้ำตก Datala Water Fall น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัท โดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
พักที่ EMPRESS HOTEL DALAT หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ดาลัด-โฮจิมินห์-ไปรษณีย์กลาง-โบสถ์นอตเทรอดาม-ทำเนียบรวมชาติ- พิพิธภัณฑ์สงคราม-ตลาดเบนถันห์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.45 นำท่านเหิรฟ้าจากดาลัด กลับสู่ โฮจิมินห์ โดย VN 1381
08.30 เดินทางถึงนครโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ไปรณีย์กลาง ซึ่งได้รับการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 ที่นี่ยังเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วย มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยแต่มีความมั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมาย ต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ จากนั้นชม โบสถ์นอตเทรอดาม ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้ นำท่านชม ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างโอ่อ่าหรูหรา เช่น ห้องประชุม ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเหงียนวันเทียว ใช้เป็นเส้นทางหลบหนีออกจากเมือง เมื่อกองทัพแดงยาตราทัพเข้ามาประชิดไซ่ง่อน เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมเครื่องมือการรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นของจริง อาทิ เครื่องบินขับไล่, รถถังที่ใช้ในสงครามเวียดนาม ภายในอาคารชมภาพประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวียดนามกับกองทัพอเมริกัน โดยละเอียดพร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศการเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามทั้งหลายอย่างชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถันห์ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม เช่น ไม้แกะสลัก เรือไม้จำลอง เซรามิค ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮจิมิน์ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
20.25 เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069
21.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
   

 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
- ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ดาลัด-โฮจิมินห์
- ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืนตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ( วงเงิน 1,000,000 บาท เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

 

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
- ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศลาว และเวียดนาม
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ และคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ) กรุณาสอบถามค่าวีซ่า
- ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ

1. กรณีที่เป็นคนไทย ใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป
( ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์ ) ในการยื่นวีซ่า
กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย
 
เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***
 
 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์