ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ คูชิ 3 วัน 2 คืน (TK)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 24-26 ม.ค . 57
ราคา 9,900 บาท


 
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 9,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 9,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 9,400
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 9,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500
 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ คูชิ 3 วัน 2 คืน (TK)


 
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
13.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U

16.15 เหินฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068
17.55 เดินทางถึงนครโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่บนสันดอนของแม่น้ำโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันโฮจิมินห์คือดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พร้อมล่องชมแม่น้ำไซ่ง่อนยามค่ำคืน
พักที่ TAN HAI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

โฮจิมินห์ – อุโมงค์คูชิ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถันห์ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์คูชี (Cuchi Underground Tunnels) ในอดีตอุโมงค์คู่จี เคยใช้เป็นฐานบัญชาการรบ ที่อยู่ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดินของชาวเวียดกง ซึ่งโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร เป็นสมรภูมิรบพื้นที่น่ากลัวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสงครามเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองโฮจิมินห์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ให้ท่านช้อปปิ้งอิสระที่ ตลาดเบนถันห์ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม เช่น ไม้แกะสลัก เรือไม้จำลอง เซรามิค ตุ๊กตาเวียดนาม ชุดอ๋าวใหญ่ ฯลฯ นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ TAN HAI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ทำเนียบรวมชาติ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ไปรษณีย์กลาง – วิหารโนตเทรอดาม – อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ – วัดเทียนฮัว – กรุงเทพฯ
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างโอ่อ่าหรูหรา เช่น ห้องประชุม ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเหงียนวันเทียวใช้เป็นเส้นทางหลบหนีออกจากเมือง เมื่อกองทัพแดงยาตราทัพเข้ามาประชิดไซ่ง่อน เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ภายในจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามอินโดจีนของจีน โซเวียต และอเมริกา นำท่านชม ไปรณีย์กลาง ซึ่งได้รับการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 ที่นี่ยังเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วย มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยแต่มีความมั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมาย ต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ ที่ตะหง่านอยู่ ณ กลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ บ่งบอกว่าท่านเป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ชมความคึกคักและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวไซ่ง่อน สัมผัสกับบรรยากาศตีกรามบ้านช่องแบบเก่า ความรู้สึกแบบชาวเมืองในอดีตซึ่งยากจะหาชมได้อีกในปัจจุบัน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านพื้นเมือง จากนั้นนำคณะชม วัดเทียนฮัว (Thien Hau Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า เป็นที่สักการะนับถือของคนเวียดนาม

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮจิมิน์ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
20.25 เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069
21.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
   
   

 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการ TURKISH AIRLINES เส้นทาง กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ
- ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ( วงเงิน 1,000,000 บาทเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

 

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
- ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศลาว และเวียดนาม
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ และคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ) กรุณาสอบถามค่าวีซ่า
- ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ

1. กรณีที่เป็นคนไทย ใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป
( ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์ ) ในการยื่นวีซ่า
กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย
 
เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***
 
 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์