ทัวร์ บริษัททัวร์

  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ยุโรป
 
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มัลดีฟส์
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
   
 

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

Website : www.countertour.com
E-mail : info@countertour.com
Tel : 02-539-5558
Fax : 02-538-6100
Hotline : 081-350-9245

 

 

 
 
บริษัททัวร์ บริษัททัวร์
 
 
โปรแกรมทัวร์ และโปรโมชั่นพิเศษ บน facebook ...  

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน (TK)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 12-16 ก.พ. 57
ราคา 22,900 บาท


อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 22,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 22,400
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 20,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000
 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน (TK)


 
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
13.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U

16.15 เหินฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068
17.55 เดินทางถึงนครโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่บนสันดอนของแม่น้ำโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันโฮจิมินห์คือดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ พร้อมล่องชมแม่น้ำไซ่ง่อนยามค่ำคืน
พักที่ LE DUY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

โฮจิมินห์ – เว้ – เจดีย์เทียนมู – พระราชวังหลวงของจักรพรรดิ – สุสานกษัตริย์ – ช้อปปิ้งตลาดดองบา - ดานัง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ โดยสายการบินเวียดนาม แอรไลน์ (VN1372 09.10-09.15) เดินทางสู่เจดีย์เทียนมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซนและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียดนาม และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองมายาวนาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. คศ.1963 เจ้าอาวาส Thick Quang Doc ได้เดินทางจากวัดนี้ไปยังกรุงไซ่ง่อน ได้ประท้วงโดยการเอาน้ำมันราดตัวเองและจุดไฟเผาในท่านั่งสมาธิ เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลโงดินเดียมห์ที่บังคับให้ชาวเวียดนามไม่ให้นับถือศาสนาพุทธ หลังจากที่มรณะภาพแล้ว ก็พบว่าหัวใจของท่านไม่ได้มอดไหม้ จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่สถูปทองคำภายในวัด จากนั้นนำท่านชม พระราชวังหลวงของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นครจักรพรรดิหรือพระราชวังหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2347 ในรัชกาลแห่งพระเจ้ายาลอง (Gia Long) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียนที่ไทยเรียกกันว่าชื่อองเชียงสือ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อหาของใช้และของฝากราคาถูกมากมาย ที่ ตลาดดองบา จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ระหว่างทางจะผ่านอุโมงค์ไฮเวินที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม.
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ NHU MINH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ดานัง – บานาฮิลล์ – น้ำตก Toc Tien – ถ้ำไวน์ – วัดหลิงอึ้ง – Fantasy Park
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเช้า นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hill) กระเช้าแห่งนี้ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยกระเช้าแห่งนี้มีความยาวถึง 5,042 เมตร ท่านจะได้สัมผัสกับเมฆหมอกและอากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น และสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ อากาศเฉลี่ยตลอดทั้งปีเพียง 10 องศาเท่านั้น ซึ่งจุดสูงสุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรจากระดับน้ำทะเล บานาฮิลล์ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง ได้ถูกค้าพบเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามของน้ำตก Toc Tien และธารน้ำที่งดงามราวกับความฝัน ถึงยอดเขาบานาฮิลล์ นำท่านชมถ้ำไวน์ หรือ Vine Cellar ท่านจะชมโรงบ่มไวน์ในถ้ำที่มีความเย็นตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนำท่านชมวัดหลิงอึ้ง วัดแห่งเดียวบนยอดเขาบานาฮิลล์ นำท่านสักการะพระศากยะมุนี พระพุธรูปปูนขาวที่มีความสูง 27 เมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยสีสัน เสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ The Fantasy Park ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ อาทิเช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D , ตื่นเต้นและระทึกขวัญกับบ้านผีสิง , ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำไดโนเสาร์ และเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมาย (เครื่องเล่นบางชนิดต้องชำระเพิ่มด้วยตัวท่านเอง กรุณาสอบถามไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ ) ท่านสามรถช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกได้อีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MORIN HOTEL BAN HILL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ บานาฮิลล์ – ฮอยอัน – สมาคมฟุกเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ดานัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางลงจากบานาฮิลล์นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณ สมาคมฟุกเกี๋ยน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่นและบ้านเรือนโบราณ ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจและช้อปปิ้งของฝากจากเมืองฮอยอันกันตามสบาย นำท่านเดินทางกลับเมืองดานัง
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ NHU MINH HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า โฮจิมินห์ - ทำเนียบรวมชาติ– ไปรษณีย์กลาง – วิหารนอตเทรอดาม – อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์สงคราม – ช้อปปิ้งตลาดเบนถันห์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนาม แอรไลน์ (VN1305 08.00-09.15) นำท่านชม ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างโอ่อ่าหรูหรา เช่น ห้องประชุม ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเหงียนวันเทียวใช้เป็นเส้นทางหลบหนีออกจากเมือง เมื่อกองทัพแดงยาตราทัพเข้ามาประชิดไซ่ง่อน เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 นำท่านชม ไปรณีย์กลาง ซึ่งได้รับการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 ที่นี่ยังเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วย มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยแต่มีความมั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมาย ต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้ นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ ที่ตะหง่านอยู่ ณ กลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ บ่งบอกว่าท่านเป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ภายในจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามอินโดจีนของจีน โซเวียต และอเมริกา ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถันห์ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม เช่น ไม้แกะสลัก เรือไม้จำลอง เซรามิค ตุ๊กตาเวียดนาม ชุดอ๋าวใหญ่ ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮจิมิน์ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
20.25 เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069
21.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
   

 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการ TURKISH AIRLINES เส้นทาง กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ
- ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน สายการ VIETNAM AIRLINES เส้นทาง โฮจิมินห์ – เว้ / ดานัง - โฮจิมินห์
- ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืนตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ( วงเงิน 1,000,000 บาท เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

 

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
- ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศลาว และเวียดนาม
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ และคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ) กรุณาสอบถามค่าวีซ่า
- ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ

1. กรณีที่เป็นคนไทย ใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป
( ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์ ) ในการยื่นวีซ่า
กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ
คณะ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย
 
เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ) ***
 
 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-539-5558  แฟกส์ : 02-538-6100  Hotline : 081-350-9245
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์  
     
     
     
     
บริษัททัวร์